30 079 VMBO

Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2011

In het Algemeen Overleg van 18 mei jl. (Kamerstuk 30 079, nr. 30) heb ik toegezegd de toelatingscode van de VO-raad aan uw Kamer te sturen zodra ik deze in bezit heb. Hierbij kom ik aan deze toezegging tegemoet. Ook kom ik met deze brief tegemoet aan de motie van de leden Celik en Voordewind (vergaderjaar 2010–2011, 32 500 VIII, nr. 14) en de motie van het lid van der Ham c.s. (vergaderjaar 2010–2011, 32 500 VII, nr. 25). De toelatingscode is op 1 december jl. door de leden van de VO-raad goedgekeurd. De code is bij deze brief bijgevoegd.1 Hieronder ga ik kort in op de belangrijkste punten uit de toelatingscode. Vervolgens geef ik mijn reactie op de code.

Belangrijkste punten in de toelatingscode

De toelatingscode bevat een mix van landelijk kaderstellende afspraken en aandachtsgebieden voor regionale afspraken, bijvoorbeeld samenwerking.

Havo-scholen gaan op hun website vermelden of en zo ja welk toelatingsbeleid en welke toelatingsprocedure zij hanteren en welke regionale afspraken er zijn gemaakt met de vmbo-scholen in het voedingsgebied. De scholen communiceren dit actief naar ouders en (potentiële) leerlingen.

Daarnaast maken havo-scholen en vmbo-scholen uit hetzelfde voedingsgebied vóór augustus 2012 afspraken over de precieze invulling van het toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure. Deze regionale afspraken worden ingekaderd door de volgende landelijke eisen:

  • Havo-scholen die toelatingseisen stellen, voeren in een vroegtijdig stadium een toelatingsgesprek met de potentiële leerling;

  • Havo-scholen betrekken altijd het advies van de vmbo-school in hun oordeel. Indien dit afwijkt van het advies van de havo-school wordt met de vmbo-school overlegd;

  • Havo-scholen stellen maximaal een 6,8 als eis aan het gemiddeld eindexamencijfer van leerlingen;

  • Havo-scholen hanteren dezelfde regels over doubleren voor leerlingen afkomstig uit het vmbo als voor leerlingen afkomstig uit havo 3.

De toelatingscode gaat in per augustus 2012, ook zal er dan een klachtenprocedure zijn ingesteld.

Reactie op de toelatingscode

Ik vind het goed dat de sector zelf met deze toelatingscode is gekomen en dat de scholen hiermee gehoor geven aan de roep in de samenleving om eenduidige en transparante toelatingseisen te hanteren voor vmbo-leerlingen die willen doorstromen naar het havo.

De vermelding van het toelatingsbeleid en de toelatingsprocedure op de website van scholen bevordert de transparantie over de eisen die scholen aan leerlingen stellen bij de overgang van vmbo naar havo. Leerlingen en ouders weten zo waar ze aan toe zijn als ze zich bij een school aanmelden.

De nadruk die wordt gelegd op het maken van regionale afspraken en het belang van samenwerking en overleg tussen vmbo- en havo-scholen in hetzelfde voedingsgebied komt de aansluiting tussen vmbo en havo in elk geval ten goede.

Ik vind het heel belangrijk dat de toelatingscode een einde maakt aan de verschillende behandeling van leerlingen in havo 4. Leerlingen afkomstig uit het vmbo zullen in havo 4 op een school hetzelfde worden behandeld als leerlingen die vanuit havo 3 doorstromen. Dat is voor mij een essentieel punt, zoals ik ook eerder in antwoorden op vragen van uw Kamer heb aangegeven.

De toelatingscode legt op dat een school een gemiddeld eindexamencijfer van ten hoogste een 6,8 mag hanteren voor toelating tot het havo. Het staat scholen natuurlijk vrij om geen eisen aan een gemiddeld eindexamencijfer te stellen.

De VO-raad baseert zich bij het cijfer op een onderzoek dat is uitgevoerd naar het studiesucces van vmbo’ers op het havo2. Daaruit blijkt dat de kans om het havo succesvol af te ronden, toeneemt naarmate een vmbo-leerling een hoger gemiddeld eindexamencijfer heeft3. Hoewel op elk cijfer iets af te dingen is, lijkt het erop dat de VO-raad een balans heeft gezocht tussen de kansen voor vmbo-ers om het havo succesvol af te ronden (en het voorkomen van teleurstellingen) en de kansen voor vmbo-ers om door te stromen naar het havo.

Wat betreft de totstandkoming van de code, vind ik het zeer spijtig dat het LAKS en de ouderorganisatie VOO zich niet in de code kunnen vinden en zich niet goed gehoord voelen in het proces, zoals zij in een brief aan uw Kamer hebben laten weten. Beide organisaties vinden dat een vmbo-leerling een wettelijk recht tot toelating tot het havo moet hebben.

Zoals ik eerder in antwoord op Kamervragen heb aangegeven, is elke leerling met een vmbo-diploma toelaatbaar tot havo 4. Of een leerling daadwerkelijk wordt toegelaten, is echter aan het bevoegd gezag van de school. De school heeft de ruimte om toelatingscriteria stellen. Voor mij is van belang dat eventuele toelatingseisen voor leerlingen en ouders transparant en voor alle leerlingen in dezelfde positie gelijk zijn.

Ik vind het uitermate van belang dat ouders en leerlingen al in de komende toelatingsronde klachten over de toepassing van de code kunnen melden. Ik heb met de VO-raad afgesproken dat er in het voorjaar van 2012 een klachtenloket operationeel is, vooruitlopend op de klachtenprocedure die conform de toelatingscode per augustus 2012 van start gaat.

Afsluitend

Ik hecht eraan te melden dat ik de toelatingscode als een eerste stap zie. De tweede stap die uiteindelijk veel relevanter is, is dat alle scholen conform de code handelen. In die zin is voor mij de komende periode cruciaal. Scholen zullen vanaf het voorjaar concreet uitvoering moeten gaan geven aan de code. Hierbij is actieve communicatie naar ouders en leerlingen van groot belang. De VO-raad heeft mij verzekerd dat hij hiermee voortvarend aan de slag gaat. Daarnaast zal ik zelf de uitvoering van de code goed in de gaten houden en zal de inspectie in 2012 onderzoek doen naar de naleving van de code.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Ecbo, eindexamencijfers vmbo en studiesucces op het havo, Utrecht, oktober 2011. Het onderzoek is via de site van de VO-raad te downloaden.

X Noot
3

Ongeveer driekwart van de vmbo-ers met een 6,8 of hoger slaagt binnen 2 tot 3 jaar voor het havo-examen. Van degenen met een gemiddeld cijfer van 6 is dat 33%.

Naar boven