30 079 VMBO

32 270 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden van de mogelijkheden om tot leraar te worden benoemd in het voortgezet onderwijs

Nr. 27 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 29 april 2011

Hierbij zend ik u het advies «Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs» van de Onderwijsraad toe1, dat op 19 april 2011 gepubliceerd is. Ik streef er naar om u vóór 1 juli a.s. mijn beleidsreactie hierop toe te zenden.

Tevens beoog ik met deze beleidsreactie de motie Dibi (kamerstukken 32 270, nr. 10) waarin de regering wordt verzocht om in overleg met het brede veld te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een aparte specialisatie of opleiding voor leraren (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs, af te handelen.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven