Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530027 nr. 18

30 027
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID CRONE C.S.

Ontvangen 13 juni 2005

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel MM, vervalt in punt 1 de zinsnede: en wordt «telkens na vier jaar» vervangen door «telkens na zes jaar». Tevens wordt de zinsnede «twee jaar na plaatsing in het Staatsblad van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer» vervangen door: zo spoedig mogelijk na een juli 2006.

II

In artikel III, onderdeel NN, wordt punt 1 vervangen door:

1. In het eerste lid wordt «van de Gaswet» vervangen door: van deze wet. Tevens wordt de zinsnede «twee jaar na plaatsing in het Staatsblad van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer» vervangen door: zo spoedig mogelijk na een juli 2006.

Toelichting

Dit amendement beoogt de evaluatie van de Gaswet en Elektriciteitswet iedere vier jaar te doen plaatsvinden, en niet eens in de zes jaar zoals in de Veegwet wordt voorgesteld. De energiewetgeving is te veel in beweging om tot een dergelijke lange evaluatietermijn over te gaan; de kans is groot dat in zes jaar tijd de wet meerdere malen gewijzigd zal worden, wat de waarde van een dergelijke evaluatie niet ten goede zal komen. In dit amendement wordt voorgesteld om een eerste evaluatie van de Gaswet en Elektriciteitswet twee jaar na de marktopening voor kleinverbruikers te doen plaatsvinden, dus zo spoedig mogelijk na 1 juli 2006. Bij de evaluatie worden in ieder geval betrokken de tariefontwikkeling op de energiemarkten, de duurzaamheid van de energiehuishouding de leverings- en voorzieningszekerheid, het functioneren van het toezicht en de effectiviteit van de betreffende wet(ten) in het algemeen.

Crone

De Krom

Hessels