Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530027 nr. 17

30 027
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM

Ontvangen 13 juni 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II wordt na onderdeel TT een onderdeel ingevoegd, luidende:

TTA

In artikel 95a, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. indien de elektriciteit wordt geleverd in het kader van een overeenkomst als bedoeld in artikel 95n.

II

In artikel II wordt na onderdeel YY een onderdeel ingevoegd, luidende:

YYA

Na artikel 95m wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 95n

1. Van de artikelen 95b en 95m, tweede, derde en achtste tot en met twaalfde lid, kan worden afgeweken indien er sprake is van een overeenkomst tot levering van elektriciteit aan een afnemer of groep afnemers, waarbij:

a. aan de zijde van de afnemers sprake is van meerdere aansluitingen die variëren in doorlaatwaarden;

b. de minderheid van deze aansluitingen een doorlaatwaarde van ten hoogste 3 * 80 A heeft;

c. alle afnemers of aansluitingen in de overeenkomst vertegenwoordigd worden, en

d. deze vertegenwoordiger er zorg voor draagt dat hij ten aanzien van alle aansluitingen met een doorlaatwaarde van ten hoogste 3 * 80 A over toestemming tot vertegenwoordiging in het kader van de overeenkomst beschikt.

III

In artikel III wordt na onderdeel X een onderdeel ingevoegd, luidende:

XA

In artikel 43, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

c. indien het gas wordt geleverd in het kader van een overeenkomst als bedoeld in artikel 52c.

IV

In artikel III wordt na onderdeel AA een onderdeel ingevoegd, luidende:

AAA

Na artikel 52b wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 52c

1. Van de artikelen 44 en 52b, tweede, derde en achtste tot en met twaalfde lid, kan worden afgeweken indien er sprake is van een overeenkomst tot levering van gas aan een afnemer of groep afnemers, waarbij:

a. aan de zijde van de afnemers sprake is van meerdere aansluitingen die variëren in verbruik;

b. de minderheid van deze aansluitingen minder dan 170 000 m3 gas per jaar verbruikt;

c. alle afnemers of aansluitingen in de overeenkomst vertegenwoordigd worden;

d. deze vertegenwoordiger er zorg voor draagt dat hij ten aanzien van alle aansluitingen met een verbruik van minder dan 170 000 m3 gas per jaar over toestemming tot vertegenwoordiging in het kader van de overeenkomst beschikt.

Toelichting

Dit amendement strekt ertoe dat afnemers die onderdeel zijn van bijv. een raamcontract of een zogenaamd multi-sitecontract en die bij de leverancier de voorwaarden uit laten onderhandelen meer contractvrijheid geboden wordt waardoor lagere prijzen bedongen kunnen worden. Nu worden de samenstellende delen van dergelijke contracten door de wet gezien als consumenten met alle daarbij behorende verplichtingen.

Het amendement maakt gebruik van zogenaamd regelend recht, zodat men er, indien aan de voorwaarden is voldaan, voor kan kiezen in de leveringsovereenkomst van bepaalde verplichtingen af te wijken. Door het karakter van regelend recht zijn partijen zich bewust van de afwijking en worden bepaalde, de kleinverbruiker beschermende, bepalingen niet zonder meer van rechtswege niet van toepassing verklaard. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Samenvattend komen deze erop neer dat:

– het moet gaan om een overeenkomst die zowel groot- als kleinverbruikersaansluitingen omvat, waarbij de laatste in de minderheid zijn;

– om de kleinverbruikers te beschermen tegen het ongewild en ongemerkt ontnemen van wettelijke beschermingsbepalingen degene die het contract sluit een zorgplicht wordt opgelegd ten aanzien van de toestemming van de betrokken kleinverbruikers om van de bepalingen af te wijken.

Gekozen is voor een zorgplicht bij de vertegenwoordiger, zodat de leverancier hier niet mee wordt belast. Hij mag ervan uitgaan dat die toestemming is verkregen. Om administratieve lasten te voorkomen is niet gekozen voor een melding of het moeten overleggen van de verkregen toestemming.

Omdat het in de betrokken contracten vaak gaat om een grote, zakelijke tegenpartij die goed in staat is de door hem gewenste voorwaarden in contracten op te laten nemen – soms worden deze zelfs eenzijdig bepaald via een aanbesteding – is de mogelijkheid gegeven om af te wijken van de bepalingen inzake de redelijkheid van voorwaarden, de mogelijkheid van maximumtarieven, het afsluitbeleid, opzegtermijnen en daarbijbehorende boetes. De overige bepalingen van de artikelen 95m en 52b, inzake oneerlijke handelspraktijken en misleidende verkoopmethoden, blijven van toepassing. Ook is bepaald dat wanneer het een dergelijke overeenkomsten betreft, de leverancier niet over een vergunning hoeft te beschikken. Ook de vergunningseis heeft immers tot doel de individuele kleinverbruiker te beschermen tegen malafide aanbieders. Een dergelijke bescherming heeft een grote partij als de partijen die dergelijke multi-site contracten sluiten, niet nodig. Dit geeft leveranciers de mogelijkheid zich volledig te richten op grootverbruikers en multi-site contracten, zonder dat ze alleen vanwege laatstgenoemde contracten toch een vergunning moeten aanvragen. Dit laat uiteraard onverlet dat wanneer een leverancier ook gewoon aan kleinverbruikers levert, de vergunningplicht gewoon geldt. De uitzondering geldt alleen ten aanzien van de kleinverbruikers die onderdeel uitmaken van een overeenkomst als omschreven in de nieuw voorgestelde artikelen.

Tot slot: maakt een leverancier ten onrechte gebruik van deze regeling, bijvoorbeeld wanneer niet aan alle voorwaarden is voldaan, dan zal hij in overtreding zijn van de bepalingen waar hij vanaf wijkt. DTe staan dan de handhavingmiddelen ter beschikking die bij het artikel horen waarvan ten onrechte is afgeweken

De Krom