Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530027 nr. 16

30 027
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

nr. 16
AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM

Ontvangen 13 juni 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel II, onderdeel UU wordt, onder vernummering van punt 1 en 2 in punt 2 en 3, een nieuw punt 1 ingevoegd:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Een houder van een vergunning verschaft de directeur van de dienst ieder jaar alsmede tegelijk met de bekendmaking van een tariefwijziging aan de betreffende afnemers een opgave van de tarieven die hij berekent en de voorwaarden die hij gebruikt bij de levering van elektriciteit aan de in artikel 95a, eerste lid, bedoelde afnemers.

II

In artikel III, onderdeel Y wordt de huidige tekst vernummerd tot punt 1 ven wordt een nieuwe aanhef en een nieuw punt 1 ingevoegd:

1. Artikel 44 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden als volgt:

2. Een houder van een vergunning verschaft de directeur van de dienst ieder jaar alsmede tegelijk met de bekendmaking van een tariefwijziging aan de betreffende afnemers een opgave van de tarieven die hij berekent en de voorwaarden die hij gebruikt bij de levering van gas aan de in artikel 43 bedoelde afnemers.

Toelichting

De in deze artikelen vermelde termijn van «vier weken voor de wijziging van de tarieven» houdt geen rekening met de behoefte die er in de markt bestaat aan een gedifferentieerd productaanbod en vormt een ongewenste administratieve belasting voor de vergunninghouder. De klant en de vergunninghouder worden onnodig beperkt in het maken van afspraken over wijzigingstermijnen en derhalve in de mate waarin de marktontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Zeker daar waar sprake is van tariefverlagingen is dit niet in het belang van de klant. Overigens worden generieke afspraken over wijzigingstermijnen vastgelegd in model algemene voorwaarden, die in SER-verband worden overeengekomen tussen de Consumentenbond en EnergieNed.

Ingevolge het voorgesteld amendement dient de vergunninghouder DTe en de klant op hetzelfde moment in te lichten over een tariefwijziging. Dat biedt de markt de gewenste flexibiliteit en is administratief minder belastend voor de vergunninghouder. De wijzigingstermijn is dan immers niet tenminste vier weken, maar is afhankelijk van de contractrelatie tussen vergunninghouder en afnemer. Overigens behoudt DTe ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet de volledige bevoegdheid om in te grijpen in de tariefstelling van vergunninghouders indien DTe van mening is dat sprake is van onredelijke tarieven.

De Krom