Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530027 nr. 15

30 027
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM

Ontvangen 13 juni 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel II, onderdeel WW komt te luiden:

WW

Artikel 95g vervalt.

II

In Artikel III wordt een nieuw onderdeel YA toegevoegd luidende:

YA

Artikel 48, tweede lid, vervalt.

Toelichting

De Wet bescherming persoonsgegevens biedt in het algemeen bescherming tegen misbruik van klantgegevens.

Er is geen aanleiding voor sectorspecifieke wetgeving met eenzelfde inhoud en evenmin voor wetgeving die verder gaat dan de algemene privacywetgeving.

Het gebruik van klantgegevens door leveranciers is door de tekst van beide artikelen te zeer en onnodig beperkt. Een zodanige beperking past niet binnen een geliberaliseerde markt.

De kleinverbruiker kan zelf zijn leverancier kiezen en de leverancier heeft geen wettelijke monopoliepositie meer. De leverancier is een normaal commercieel bedrijf dat met andere leveranciers moet concurreren om de gunst van de klant. Door deze beperking worden leveranciers belemmerd in hun mogelijkheden tot kostenreductie door middel van schaalvergrotingen. Het amendement beoogt de bedoelde onnodige beperking op te heffen.

De Krom