Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530027 nr. 14

30 027
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID DE KROM

Ontvangen 13 juni 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt een nieuw onderdeel XXA toegevoegd luidende:

XXA

Aan artikel 95k wordt een nieuw lid toegevoegd:

6. Van de verplichtingen in dit artikel kan uitsluitend gemotiveerd worden afgeweken.

Toelichting

De verplichting voor de leverancier om opwekkingsgegevens beschikbaar te stellen aan de afnemer geldt nu voor alle stroom die hij heeft geleverd. In de praktijk kan hij daar niet geheel aan voldoen. Vanwege het vooralsnog ontbreken van een functionerend Europa-breed systeem van garanties van oorsprong of herkomstcertificaten voor «grijze» stroom is elektriciteit die op een buitenlandse groothandelsmarkt wordt gekocht in het algemeen niet herleidbaar tot de bron. Hetzelfde geldt voor elektriciteit die is gekocht van een energiebeurs. De handel is daar immers anoniem. Voor elektriciteit die is geïmporteerd en/of die van een beurs is afgenomen zijn leveranciers daarom genoodzaakt te werken met een gemiddeld herkomstprofiel.

Door de verwijzing in het vierde lid naar het Burgerlijk Wetboek dient ook de herkomst van stroom van buitenlandse groepsonderdelen (dochters of moeder) in beeld te worden gebracht. Vanwege het vooralsnog ontbreken van een Europa-breed systeem van garanties van oorsprong of herkomstcertificaten voor «grijze» stroom is het vooral voor in Nederland opererende dochters van buitenlandse concerns niet altijd mogelijk om tijdig de vereiste gegevens te verkrijgen over de herkomst van stroom die door de buitenlandse moeder en overige dochters is geleverd aan buitenlandse afnemers.

De Krom