Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530027 nr. 13

30 027
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID HESSELS

Ontvangen 10 juni 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel OO, komt punt 1 te luiden:

1. In het derde lid, wordt na «37» ingevoegd: , 41.

Toelichting

Niet kan worden uitgesloten dat tariefbesluiten als bedoeld in artikel 41 van de Elektriciteitswet 1998 algemeen verbindende voorschriften bevatten. Vanuit een oogpunt van rechtsbescherming is het wenselijk dat tegen tariefbesluiten, ook indien deze algemeen verbindende voorschriften bevatten, bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. Met de wijziging van artikel 82 Elektriciteitswet 1998 wordt buiten twijfel gesteld dat bezwaar en beroep voor belanghebbenden openstaat tegen tariefbesluiten.

Hessels