Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530027 nr. 12

30 027
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID HESSELS

Ontvangen 10 juni 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II, onderdeel L, punt 3, wordt na de zinsnede «in het eerste» ingevoegd: of tweede.

Toelichting

Met deze wijziging wordt buiten twijfel gesteld dat afnemers die beschikken over een samenstel van bij elkaar horende aansluitingen het recht hebben alle aansluitwerkzaamheden (maken, wijzigen, onderhouden en wegnemen van een aansluiting) openbaar aan te besteden.

Hessels