Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530027 nr. 10

30 027
Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID HESSELS

Ontvangen 10 juni 2005

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel III, onderdeel R, punt 1, wordt voor «81c» ingevoegd: 81,.

Toelichting

Met de voorgestelde wijziging van artikel 61 Gaswet wordt uitdrukkelijk vastgelegd dat voor belanghebbenden bezwaar en beroep openstaat tegen de in artikel 81 bedoelde methodebesluiten (doelmatigheidskorting, kwaliteitsterm). Het openstellen van bezwaar en beroep tegen bedoelde methodebesluiten is in overeenstemming met de praktijk zoals deze thans bestaat ten aanzien van methodebesluiten vastgesteld op grond van de Elektriciteitswet 1998.

Hessels