Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200530024 nr. 4

30 024
Wijziging van de Wet bodembescherming (overgang taken Service Centrum Grond)

nr. 4
NADER RAPPORT1

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 4 maart 2005, aangeboden aan de Koningin door de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 1 februari 2005, nr. 05.000330, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 17 februari 2005, nr. W08050029/V, bied ik U hierbij aan.

Het voorstel van wet geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen en de Raad geeft U mitsdien in overweging het voorstel van wet te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Er is van de gelegenheid gebruikt gemaakt om met name paragraaf 4 van de memorie van toelichting te actualiseren naar de huidige stand van de daar genoemde wetgevingstrajecten.

Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde voorstel van wet en de gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel


XNoot
1

De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.