Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2006-200730015 nr. 13

30 015
Voortgang bodemsanering

nr. 13
BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 januari 2007

Met mijn brief van 11 december 2006 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 015, nr. 12) heb ik u de door het Milieu en Natuur Planbureau opgestelde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (hierna MKBA) van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie aangeboden. Zoals bekend heeft het MNP daarna laten weten dat bij de opstelling van de MKBA een zodanige fout is gemaakt dat de conclusies van de MKBA niet overeind kunnen blijven. Ik heb daarop het MNP om uitleg gevraagd zodat ik Uw Kamer nader zou kunnen informeren. Dit mede gezien het feit dat, zoals ik ook aan Uw Kamer geschreven heb, gevoeligheidsanalyses waren uitgevoerd die hadden aangegeven dat de absolute omvang van de kosten en baten door onzekerheden beïnvloed konden worden, maar dat de conclusies robuust zouden zijn.

Tevens heb ik het MNP verzocht er alles aan te doen om de herziene MKBA zo spoedig mogelijk gereed te hebben.

Bijgaand doe ik u de herziene versie van de MKBA toekomen, zoals ik die heden van het MNP heb ontvangen1. In het bijgevoegde schrijven van de directeur van het MNP is de nadere toelichting van het MNP op het ontstaan van de fout en de gevolgen daarvan voor de MKBA opgenomen1.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat mijn eerder toegezonden reactie op de MKBA herziening behoeft. Ik zal u voor uw procedurevergadering van dinsdag 16 januari laten weten of ik u de aangepaste reactie vóór het Algemeen Overleg op 18 januari kan toesturen.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.