29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 942 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2021

ProRail heeft al enige tijd te maken met een personeelstekort op de verkeersleidingsposten. ProRail zag zich dit jaar daardoor een aantal keren genoodzaakt om op enkele trajecten geen of minder treinen te laten rijden. De combinatie van de zomerperiode (verlof), hoger ziekteverzuim en krapte op de arbeidsmarkt (waardoor nieuwe instroom beperkt is) maakt het voor ProRail vervolgens gecompliceerd om alle diensten rond te krijgen. Dit is uiterst vervelend voor de reizigers, vervoerders en verladers die hiermee geconfronteerd worden. ProRail heeft mij verzekerd er alles aan te doen om problemen te voorkomen, maar kan niet uitsluiten dat ook in de komende periode er nog capaciteitsproblemen zullen ontstaan waarvan reizigers, vervoerders en verladers overlast ervaren.

In deze brief ga ik in op de korte- en langetermijnmaatregelen die ProRail neemt om de problematiek te verhelpen.

Op de korte termijn worden de problemen zo veel mogelijk aangepakt door personeel in te zetten van andere verkeersleidingsposten. Dat is niet altijd mogelijk, omdat een treinverkeersleider specialistische kennis moet hebben van het spoortraject dat onder een post valt. Op dit moment wordt personeel extra opgeleid om bij te springen op posten waar het personeelsprobleem nog nijpender is. Ook wordt gebruik gemaakt van werkplekken op afstand; treinverkeersleiders uit bijvoorbeeld Zwolle kunnen dan op afstand bijspringen in Utrecht. Voorts zet ProRail recent gepensioneerde en andere voormalig treinverkeersleiders tijdelijk in.

Voor de langere termijn spant ProRail zich in om nieuwe treinverkeersleiders te werven. Het werving- en selectiebudget daarvoor is in 2020 en 2021 ten opzichte van voorgaande jaren fors verhoogd. Mede daardoor is sinds 2018 het aantal nieuw opgeleide treinverkeersleiders verdrievoudigd. Daarnaast wordt de opleiding tegen het licht gehouden, om medewerkers beter te kunnen opleiden en de slagingskans te verhogen én zijn er inspanningen om de huidige treinverkeersleiders meer te behouden voor de functie.

ProRail verwacht dat in 2023 de bezetting weer op orde is. ProRail zal in de tussentijd niet stilzitten en blijven zoeken naar oplossingen. Ook vind ik het van belang dat ProRail streeft om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan reizigers, vervoerders en andere betrokken partijen wanneer zij onverhoopt opnieuw moet besluiten om een treindienst stil te leggen. Ik zal uw Kamer blijven informeren over ontwikkelingen in dit dossier.

ProRail vraagt op dit moment veel flexibiliteit van de medewerkers op de verkeersleidingsposten. Ik wil mijn waardering uitspreken voor de inzet van de betrokken mensen. Zij werken hard om de treindienst zo goed mogelijk te laten functioneren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S.P.R.A. van Weyenberg

Naar boven