Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029984 nr. 897

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 897 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 juni 2020

In de brief aan uw Kamer van 21 november 2019 over de bestuurlijke overleggen MIRT (Kamerstuk 35 300 A, nr. 57) heb ik conform de motie van de leden Amhaouch en Laçin (Kamerstuk 29 984, nr. 836) toegezegd in het tweede kwartaal van 2020 samen met de Duitse vervoersautoriteit NVR overeenstemming te bereiken over de mogelijkheden tot verbetering van de verbinding Amsterdam-Heerlen-Aken. Daarnaast is gevraagd u te informeren over de randvoorwaarden, financiële consequenties en benodigde stappen voor de verbinding, conform motie van het lid Amhaouch c.s. (Kamerstuk 35 300 A, nr. 36).

De afgelopen periode is samen met betrokken partijen bekeken hoe de kwaliteit van de verbinding naar Heerlen en Aken kan worden verbeterd. Op 12 maart jl. is de Nederlandse stuurgroep, waarin naast IenW en ProRail ook de provincies Limburg en Noord-Brabant zijn vertegenwoordigd, bijeengekomen. Daaropvolgend heeft op 3 juni jl. de Duits-Nederlandse stuurgroep plaatsgevonden met aanwezigheid van o.a. vervoersautoriteit NVR.

In de stuurgroepen is gezamenlijk de conclusie getrokken om de verbinding in twee stappen te verbeteren. In bijgaande rapportage zijn de randvoorwaarden en de financiële consequenties uiteengezet die in bestuurlijk verband zijn besproken en waar een gefaseerde verbetering de uitkomst van is1.

De gefaseerde verbetering houdt in dat er twee stappen worden genomen om de verbinding vanuit de Randstad/Eindhoven naar Heerlen en Aken aantrekkelijker te maken. Sinds begin 2019 rijdt er één keer per uur een doorgaande grensoverschrijdende sneltrein tussen Maastricht-Heerlen-Herzogenrath-Aken, gereden door Arriva. De eerste stap in de verbetering van de dienstverlening aan de grensoverschrijdende reizigers, is het realiseren van een tweede sneltrein per uur tussen Maastricht-Heerlen-Herzogenrath-Aken. Naar verwachting zal eind 2022 hiertoe, na het gereedkomen van de spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf, de verbinding Maastricht-Heerlen worden doorgetrokken naar Herzorgenrath. Zodra de infrastructuur ook aan Duitse zijde tussen Herzogenrath en Aken is aangepast, kan deze tweede sneltrein ook doorrijden naar Aken, naar verwachting vanaf 2025.

Door de bestaande intercityverbinding vanuit de Randstad/Eindhoven naar Heerlen slim te combineren met een tweede (extra) sneltrein tussen Maastricht, Heerlen, Herzogenrath en Aken, ontstaat er twee keer per uur een goede overstapverbinding tussen de Randstad en Aken. Daarbij zijn een heldere informatievoorziening voor doorgaande reizigers vanuit Aken en Heerlen naar Eindhoven en de Randstad en vice versa op stations en in de trein, het optimaliseren van de ticketverkoop en een cross-platform overstap in Heerlen van maximaal vijf minuten noodzakelijk om van deze gecombineerde dienst een succes te maken.

Wens van alle betrokken partijen is en blijft om op termijn een directe intercityverbinding tussen Aken, Heerlen en de Randstad te realiseren. De wijze van organiseren van de verbinding wordt vooralsnog opengehouden. Gelet op het thans verwachte substantiële negatieve exploitatieresultaat en de risico’s voor punctualiteit, betrouwbaarheid en capaciteit op de drukke A2-corridor vraagt dit bij beschouwing van de verschillende aspecten te zijner tijd om een zorgvuldige afweging. In het Toekomstbeeld OV worden de netwerkeffecten voor een directe verbinding nader onderzocht. Ook zullen ervaringen met de eerste en tweede grensoverschrijdende sneltrein tussen Maastricht, Heerlen en Aken behulpzaam zijn.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl