Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029984 nr. 887

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

35 377 EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM (2019) 640

Nr. 887 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2020

Op 31 januari 2020 heeft de Minister van Buitenlandse Zaken uw Kamer per brief1 geïnformeerd over de Nederlandse positie ten aanzien van het klimaatvoorstel van de Europese Commissie, de Europese Green Deal2. Zoals in het BNC fiche is aangegeven vindt het kabinet het teleurstellend dat personenvervoer per spoor niet concreet is opgenomen in de Green Deal. Wel biedt de Green Deal belangrijke aanknopingspunten voor Europese agendering van de ontwikkeling van (internationaal) personenvervoer per spoor. Zo worden het bereiken van een modal shift van weg naar spoor (goederenvervoer) en Mobility as a Service expliciet vermeld.

Om het internationaal personenvervoer per spoor hoog op de Europese agenda te krijgen, zodat het alsnog met prioriteit wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de Europese Green Deal, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een position paper opgesteld. Dit position paper heb ik aangeboden aan de Europese Commissarissen Vălean en Timmermans. De brieven en het position paper stuur ik u hierbij ter informatie toe3.

Het position paper is in lijn met de Nederlandse ambities op het gebied van internationaal personenvervoer per spoor. Zoals ik uw Kamer eerder heb toegezegd zal ik u dit voorjaar informeren over de voortgang van het internationale spoordossier. In deze brief zal ik u ook een terugkoppeling geven over de ontvangst van het position paper en de vervolgacties.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Kamerstuk 35 377, nr. 1

X Noot
2

Nr. Commissiedocument COM (2019) 640: «Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: de Europese Green Deal

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl