29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 886 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 februari 2020

De Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat heeft mij bij brief1 verzocht om de verschillende rollen van de ACM toe te lichten inzake de acht klankbordgroepen voor de spoorordening per 2024. In mijn reactie2 op de Update quickscan personenvervoer 2013, Eerlijke kansen bij aanbestedingen van regionaal spoorvervoer ben ik hier al kort op ingegaan. In deze brief licht ik de rol van ACM verder toe.

Op verzoek van IenW neemt de ACM deel aan twee klankbordgroepen bij onderzoeken die nauw verband houden met de taken van de ACM bij monitoring en open toegang. Het betreft het onderzoek naar de effecten van openbaar aanbesteden van het ov3 en het onderzoek naar de kansen en bedreigingen van open toegang4.

Voor het onderzoek over de effecten van openbaar aanbesteden is de ACM betrokken vanuit haar kennis en expertise met de monitoring van (regionale) OV- en spoormarkten. Deze kennis en expertise blijkt ook uit haar tweejaarlijkse spoormonitor en de monitoringstaken die de ACM in opdracht voor IenW uitvoert voor de Rail Market Monitoring Scheme5.

Voor het onderzoek naar de kansen en bedreigingen van open toegang is de ACM betrokken omdat de ACM verantwoordelijk is voor de uitvoering van de uit Europese regelgeving voortvloeiende economische evenwichtstoets. Daarnaast was een van de doelen van dit onderzoek om mogelijke knelpunten voor toetreders tot de spoormarkt te identificeren. De ACM heeft hierop als toezichthouder op eerlijke concurrentieverhoudingen in de spoormarkt veel expertise. Vanuit die expertise is de ACM door uw Kamer gevraagd een update te maken van de quickscan over het gelijke speelveld bij aanbestedingen van regionaal spoorvervoer.

Ik waardeer het dat de ACM als toezichthouder op de eerlijke concurrentieverhoudingen op uw of mijn verzoek haar kennis en expertise van de werking van de spoor- en ov-markt ter beschikking stelt en incidenteel hiervoor advies uitbrengt.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 29 984, nr. 882, d.d. 2 januari 2020.

X Noot
2

Kamerstuk 29 984, nr. 881, d.d. 18 december 2020.

X Noot
3

Dit onderzoek ontvangt uw Kamer dit voorjaar bij de brief over het besluit over de marktordening op het spoor na 2024.

X Noot
4

Kamerstuk 29 984, nr. 882, d.d. 18 december 2020.

Naar boven