29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 864 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 september 2019

Met deze brief informeer ik u over ontwikkelingen in het havengebied in Rotterdam.

Emplacement Waalhaven Zuid

Vanmiddag heeft ProRail moeten vaststellen dat de bluswatervoorzieningen op het emplacement niet voldoen, waardoor geen veilige inzet door de hulpdiensten kan worden gegarandeerd. Het rangeren met gevaarlijke stoffen op het emplacement Waalhaven Zuid is daarom per direct tijdelijk stilgelegd. De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en DCMR zijn voorafgaand aan deze beoordeling betrokken geweest. Ik heb ProRail gevraagd om te analyseren hoe deze acute situatie heeft kunnen ontstaan en zo snel mogelijk te zorgen voor oplossingen.

ProRail betreurt de ontstane situatie en stelt alles in het werk om de beperkingen zo snel mogelijk op te kunnen heffen maar houdt rekening met een langdurige buitengebruikstelling. Voor vervoerders worden alternatieve rangeerlocaties ingepland. Het vervoer met gevaarlijke stoffen van en naar de haven van Rotterdam kan hinder ondervinden door omleidingen en vertragingen. De exacte impact op de logistieke operatie in de havenregio wordt nog in kaart gebracht door ProRail.

Op 11 september jl. heb ik met de CEO van ProRail over de meest recente ontwikkelingen gesproken. Vervolgens is dit ook met vertegenwoordigers van vervoerders, verladers en de haven besproken aan de spoorgoederentafel.

Ik ben vanmiddag door ProRail geïnformeerd over het buitendienststellen van de sporen. ProRail heeft mij laten weten dat geen sprake is, of is geweest, van een onveilige situatie en heeft extra capaciteit ingezet om de situatie zo snel mogelijk te verbeteren. Over oplossingen vindt momenteel nauw overleg plaats met de betrokken vervoerders, gemeente Rotterdam, de omgevingsdienst DCMR en de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Infrastructuur emplacementen Rotterdamse Haven

Naast de Waalhaven Zuid informeer ik uw Kamer dat op Europoort een spoor vanwege de onderhoudssituatie buiten dienst is geweest waardoor rangeerwerk moest worden verplaatst en een aantal terminals enkele dagen niet bereikbaar is geweest. Dit spoor is in september volledig vernieuwd en opnieuw in gebruik genomen waarmee het vervoer weer mogelijk is geworden. Ook voor andere havenemplacementen zijn verbeterpunten benoemd. De ILT monitort actief de aanpak en voortgang door ProRail.

De situatie op de emplacementen laat zien hoe belangrijk het is dat infrastructuur en veiligheidsvoorzieningen op orde zijn. Eerder dit jaar is met dit doel € 30 mln. beschikbaar gesteld voor het project «Infra op Orde Havenspoorlijn».1 ProRail voert dit project uit in nauw overleg met de betrokken vervoerders en het Havenbedrijf Rotterdam. Recent is door ProRail een taskforce ingericht die inventariseert welke plekken met voorrang kunnen worden aangepakt. Er is een versneld proces ingericht om noodzakelijke vervangingen te kunnen doen. Waar nodig worden aanvullende levensduurverlengende maatregelen genomen om infrastructuur beschikbaar te houden tot vervanging gerealiseerd is. De meest urgente vervangingswerkzaamheden worden nog dit jaar uitgevoerd en afgerond.

Daarnaast werkt ProRail nu aan een voorstel voor de aanpak van de resterende locaties. Vervoerders zijn de afgelopen periode door ProRail op de hoogte gehouden van de situatie en zullen bij de aanpak nauw worden betrokken. Dit neemt niet weg dat zij helaas hinder zullen ondervinden van de ontstane situatie.

Over de verdere aanpak zal ik u nader informeren. Ik heb ProRail als eerste stap gevraagd om te analyseren hoe deze acute situatie heeft kunnen ontstaan en zo snel mogelijk te zorgen voor oplossingen. Voorts vind ik het van belang dat alle betrokken partijen lessen trekken uit de situatie die nu is ontstaan.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 29 984, nr. 858.

Naar boven