29 984
Spoor: vervoer- en beheerplan

nr. 85
BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2007

Hierbij bied ik u ter informatie aan het Beheerplan 2007 van ProRail.1

Op 27 december 2006 heb ik ingestemd met die onderdelen van het Beheerplan 2007 welke aan instemming zijn onderworpen en welke als zodanig in dat beheerplan zijn aangegeven. Dat besluit is als bijlage bij deze brief gevoegd.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven