29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 602 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2015

Naar aanleiding van het verzoek dat het lid Van Veldhoven heeft gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 3 februari jl. (Handelingen II 2014/15, nr. 49, item 7) vindt u bijgevoegd de rapportage van ProRail over het onderzoek, de analyses en de genomen maatregelen ten aanzien van de verstoringen op 22 januari en 2 februari jl. Bijgevoegd is tevens de gezamenlijke brief van NS en ProRail waarin berichten over het Verbeterteam dat een aanpak ontwikkelt om de gevolgen van verstoringen voor de reizigers te verminderen en de opstart van de treindienst te versnellen1. Tot slot informeer ik u over de aanpak van de verstoringen rond Schiphol

Onderzoek naar de ICT-verstoringen op 22 januari en 2 februari jl.

In de brief die uw Kamer op 12 februari jl. ontvangen heeft naar aanleiding van de ICT-verstoringen van 22 januari en 2 februari (Kamerstuk 29 984, nr. 578), is aangegeven dat ProRail diepgaand onderzoek zou verrichten naar de situatie rondom de verstoringen en incidenten en hier externe, onafhankelijke deskundigheid bij zou betrekken. Dit onderzoek is inmiddels grotendeels afgerond. De resultaten vindt u in de bijgevoegde brief van ProRail.

Volgens ProRail en de onafhankelijke deskundigen geven de uitgevoerde onderzoeken geen aanleiding om het ICT-systeem breder te onderzoeken en generieke maatregelen te nemen bovenop de maatregelen die al worden genomen. Desondanks laat ProRail toch een extern onderzoek uitvoeren naar de status van de hardware van haar ICT-systeem. Dit onderzoek loopt nog.

ProRail heeft maatregelen genomen om incidenten zoals deze in de toekomst te voorkomen. Er zijn technische maatregelen genomen om te zorgen dat de instellingen van het ICT netwerk niet meer beïnvloed kunnen worden door instellingen in een ander (gekoppeld) netwerk. Daarnaast hebben ProRail en NS verbeterde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie als er aanpassingen worden gedaan in het netwerk van één van beide organisaties.

ICT is van groot belang voor het functioneren van het spoorsysteem. De verstoringen op 22 januari en 2 februari jl. laten eens te meer zien dat een storing in het ICT systeem grote gevolgen kan hebben voor de reiziger. De kwaliteit van de ICT moet dan ook een voortdurend aandachtspunt zijn voor ProRail. Om die reden heb ik onlangs besloten om een commissaris met een ICT achtergrond te benoemen in de Raad van Commissarissen van ProRail. Met de aandacht die ProRail heeft voor de rol van ICT in haar operatie vertrouw ik erop dat ProRail storingen zoals die van 22 januari en 2 februari weet te voorkomen, danwel de gevolgen ervan zal verminderen

Snellere opstart na verstoringen

Als er desondanks toch een verstoring optreedt – met willekeurig welke oorzaak – dan moeten de gevolgen daarvan voor reizigers zoveel mogelijk beperkt blijven. NS en ProRail nemen maatregelen in het kader van Beter en Meer om een verstoring zoveel mogelijk te isoleren, om verstoringen zo snel mogelijk te verhelpen en om reizigers zo snel mogelijk een handelingsperspectief te bieden. De recente verstoringen, in het bijzonder de stroomstoring in Noord-Holland van 27 maart, laten echter zien dat op korte termijn iets moet gebeuren aan de opstart van de treindienst na verstoringen. Het is na een verstoring van belang dat de treinen weer zo snel mogelijk gaan rijden zoals gepland. Een verstoring zelf kan meestal relatief snel worden verholpen, maar vervolgens duurt het te lang voordat de treinen weer rijden zoals normaal en reizigers hun treinreis kunnen hervatten.

NS en ProRail hebben daarom een gezamenlijk Verbeterteam ingesteld dat aan maatregelen werkt die zowel de tijdsduur voordat de treindienst weer is opgestart als de impact op de treindienst moeten verkleinen. Er wordt zowel gekeken naar quick wins op de korte termijn als naar meer fundamentele maatregelen die op de langere termijn bijdragen aan minder hinder voor de reiziger bij verstoringen. Hierbij hanteren NS en ProRail een brede scope: alle zaken die betrekking hebben op de opstart van de treindienst worden beschouwd. Hieronder vallen bijvoorbeeld de storingsmelding, het oplossen van de storing zelf, en de planning en bijsturing van zowel personeel als materieel.

Ik vind het met NS en ProRail van belang dat snel actie wordt ondernomen. Hoewel het gaat om weerbarstige materie hebben NS en ProRail laten weten snel maatregelen te willen nemen in de vorm van quick wins maar ook een meer diepgravende analyse te doen naar verbeteringen op een wat langere termijn. Zij zullen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor de zomer nader informeren over de gevolgde aanpak. Ik zal uw Kamer daarover informeren.

Bereikbaarheid Schiphol

De afgelopen weken was het treinverkeer naar Schiphol op enkele momenten ernstig verstoord. Ik hecht grote waarde aan een betrouwbare bereikbaarheid van Schiphol, daarom ben ik vorig jaar samen met Schiphol, NS, ProRail en de metropoolregio Amsterdam een verbeteraanpak gestart voor de bereikbaarheid van Schiphol per OV. Hierbij is reizigersorganisatie Rover ook betrokken. Ik heb uw Kamer in mijn brief van 2 juni 2014 (Kamerstuk 29 984, nr. 488) geïnformeerd over deze aanpak. Op 29 april a.s. spreek ik de betrokken partijen in het Top-overleg Bereikbaarheid Schiphol per OV over de voortgang van het verbeterprogramma, mede in het licht van de recente storingen. Vooruitlopend hierop heeft de President-directeur van ProRail reeds extra maatregelen aangekondigd om de alertheid van ProRail en aannemers te vergroten met betrekking tot de infrastructuur rond Schiphol. Doel is om de betrouwbaarheid van het spoor rond Schiphol te verhogen en verstoringen sneller te verhelpen. Ik ben content over de voortvarendheid van deze actie en zal uw Kamer na het Top-overleg informeren over de voortgang en eventuele aanvullende afspraken.

Maatschappelijke kosten van verstoringen

Tijdens het Algemeen Overleg Spoor van 19 maart jl. heb ik u toegezegd de mogelijkheden te bezien om de maatschappelijke kosten van verstoringen in beeld te brengen (Kamerstuk 29 984, nr. 600). Samen met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) worden de mogelijkheden momenteel onderzocht. Zodra hier meer over bekend is, zult u daarvan op de hoogte gesteld worden.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven