29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 587 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 maart 2015

Tijdens het Algemeen Overleg van 5 november 2014 (Kamerstuk 29 984, nr. 575) heb ik u, in vervolg op mijn brief van 14 oktober 2014 (Kamerstuk 29 984, nr. 565), toegezegd u nader te zullen informeren over het eigendom van de bedrijfsspooraansluitingen.

Zoals aangegeven in mijn brief van 14 oktober 2014 heeft NS aangegeven de bedrijfsspooraansluitingen te willen afstoten, omdat NS niet meer actief is in het goederenvervoer. In mijn beantwoording van vragen van het lid Van Tongeren (Aanhangsel Handelingen II 2013/14, nr. 2971) is aangegeven dat IenM samen met de sector onderzoekt hoe de taken van NS Spooraansluitingen het beste kunnen worden uitgevoerd. Daarbij waren verschillende scenario’s in beeld.

Met NS is de voortgang van hun wens tot het afstoten van de spooraansluitingen besproken. NS heeft gesprekken gevoerd met de aangesloten bedrijven om te verkennen of zij hun spooraansluiting over willen nemen. Dit heeft ertoe geleid dat van de ongeveer 200 spooraansluitingen die nog bij NS in beheer waren, een groot aantal – ongeveer 100 – door de aangesloten bedrijven is overgenomen.

IenM heeft inmiddels gesprekken gevoerd met betrokken partijen. Met name het verladende bedrijfsleven dat de betreffende spooraansluitingen nog niet heeft overgenomen, heeft aangegeven dat overname van de bedrijfsspooraansluitingen door één partij met kennis van het beheer van spoorinfrastructuur hun voorkeur heeft.

Op dit moment beziet NS of het mogelijk is de resterende spooraansluitingen aan één partij over te doen. NS overlegt daartoe met mogelijk geïnteresseerde marktpartijen. Inzet daarbij is dat de marktpartij de bestaande contracten met aangesloten bedrijven overneemt en het beheer van de aansluitingen ongewijzigd voortzet, zodat voor deze bedrijven geen veranderingen optreden. In dat geval wordt tegemoet gekomen aan de wens uit de sector. Naar verwachting heeft NS nog een aantal maanden nodig om met een marktpartij tot overeenstemming te komen.

Nu een groot aantal bedrijven hun spooraansluiting heeft overgenomen en NS in gesprek is met geïnteresseerde marktpartijen om de overige spooraansluitingen over te nemen is er voor mij geen aanleiding om de beleidslijn van mijn ambtsvoorganger te herzien. Zoals aangegeven in mijn brief van 14 oktober 2014 heeft hij in 2008 (Kamerstuk 29 984, nr. 118) uitgesproken dat het beheer van particuliere, niet openbare bedrijfsspooraansluitingen geen overheidstaak is. Indien één van de geïnteresseerde marktpartijen de resterende spooraansluitingen overneemt met behoud van de bestaande contracten en het beheer aldus in één hand blijft, wordt de zorg van het bedrijfsleven grotendeels weggenomen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven