Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529984 nr. 568

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 568 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ontvangen ter Griffie op 3 november 2014.

Het koninklijk besluit is aan de Kamer overgelegd tot en met 1 december 2014.

De vaststelling van het koninklijk besluit kan niet eerder worden gedaan dan op 2 december 2014.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 november 2014

Hierbij bied ik u aan het ontwerpBesluit hoofdrailnet. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting1.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure ex artikel 65, vierde lid, van de Wet personenvervoer 2000 en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het ter ondertekening aan de Koning zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden gepubliceerd.

Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de vaststelling van het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan uw Kamer is overgelegd.

In verband met een spoedige inwerkingtreding is voorzien om het ontwerpbesluit in de week van 1 december – 5 december aan het Kabinet van de Koning toe te zenden.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl