29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 463 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2014

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft mij verzocht uw kamer een brief te sturen over de stand van zaken omtrent het beschikbaar stellen van relevante informatie over de twee spoorlijnen in Limburg die voor decentralisatie en aanbesteding in aanmerking komen. Daarnaast heb ik tijdens het Algemeen Overleg Spoor van 22 januari jl. toegezegd in deze brief ook in te gaan op het level playing field bij de aanbesteding van regionale concessies.

In 2003 zijn afspraken gemaakt tussen decentrale overheden, NS en mijn ministerie over de gegevens die NS beschikbaar moet stellen bij decentralisatie van diensten uit de toenmalige contractsector ten behoeve van aanbesteding door een decentrale overheid. Het overeengekomen informatieprofiel is sinds 2003 gehanteerd en is ook nu weer gebruikt.

NS heeft aan haar verplichting voldaan en heeft conform het informatieprofiel de gegevens op 29 juli 2013 geleverd. Navraag bij de provincie Limburg leert dat er, behoudens een second opinion op de personeelsopgave, geen aanvullende gegevens gevraagd zijn. Ook hieraan heeft NS haar medewerking verleend.

Limburg beschikt ten behoeve van de aanbesteding over de noodzakelijke gegevens. Op basis van de gegevens uit het informatieprofiel zijn ook de gedecentraliseerde diensten sinds 2003 succesvol openbaar aanbesteed.

Mijn inzet is om met de nieuwe sturingsaanpak van het OV-betaaldomein de beschikbaarheid van deze concessiegrensoverschrijdende vervoersdata te regelen. Net als alle betrokkenen ben ik van mening dat het van groot belang is dat de OV-data beschikbaar komt.

Tijdens het Algemeen Overleg Spoor van 22 januari jl. is ook gevraagd naar de stand van zaken van het onderzoek naar mogelijke kruissubsidies bij concessies waarop dochterondernemingen van NS tenderen. Mijn collega, de Minister van Financiën, is dit onderzoek op dit moment nog aan het uitvoeren. De Minister van Financiën heeft de opzet van het onderzoek naar kruissubsidie gewijzigd in lijn met de motie Koolmees en zal de Kamer zodra het onderzoek is afgerond over de uitkomsten informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Naar boven