Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429984 nr. 444

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 444 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 januari 2014

Hierbij informeer ik u over het Vervoerplan 2014 van NS en het Beheerplan 2014 van ProRail. Deze beide plannen treft u als bijlagen bij deze brief aan1. De plannen bevatten de prestaties die ProRail en NS in 2014 moeten leveren en geven op hoofdlijnen inzicht in de wijze waarop NS en ProRail de concessievoorschriften invullen voor het vervoer over het hoofdrailnet (NS) en het beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur (ProRail).

In 2014 vinden omvangrijke werkzaamheden aan het spoor plaats. Belangrijke projecten als OV SAAL (korte termijn) en de modernisering van grote stations als Utrecht en Den Bosch bevinden zich in de uitvoeringsfase. De werkzaamheden moeten zo worden ingericht dat de beschikbaarheid en punctualiteit van het spoor er zo min mogelijk onder leiden. Ik heb hierover meerdere gesprekken gevoerd met NS en ProRail en afgesproken dat de punctualiteit in 2014 hoog wordt gehouden. Met de NS heb ik verder afgesproken dat de prestaties voor reinheid en informatie bij ontregelingen verbeteren. Met ProRail heb ik afgesproken dat het klantoordeel en de goederenpunctualiteit omhoog gaan.

Prestatieafspraken met NS

De aangescherpte afspraken met de NS hebben betrekking op reisinformatie en reinheid: de informatie bij ontregeling in de trein moet beter (prestatie-indicator (kpi) is verhoogd van 55 naar 60%), de informatie bij ontregeling op het station moet beter (kpi is verhoogd van 79 naar 80%) en ik heb afgesproken dat NS de reinheid in treinen en op stations vergroot (kpi is verhoogd van 89,5 naar 90,0%).

Ten aanzien van de zorgplicht van de NS voor het «op tijd rijden» heb ik afgesproken de prestaties gelijk te houden met 2013 (aankomstpunctualiteit 5 min 93% en reizigerspunctualiteit2 90,5%). Gelet op de vele werkzaamheden aan stations en spoor, gelet op de punctualiteit in het verleden en gelet op de goede prestaties in internationaal perspectief acht ik dit een voldoende ambitieus doel.

Prestatieafspraken met ProRail

ProRail richt zich in 2014 op het verder voorkomen van ongevallen en verstoringen, het hooghouden van de punctualiteit en het invullen van haar duurzaamheidsambities. De ambities zullen gerealiseerd moeten worden met minder middelen. ProRail gaat efficiënter en slagvaardiger opereren, terwijl de prestaties op peil blijven.

Ik heb met ProRail afgesproken dat het klantoordeel van de vervoerders over de prestaties en dienstverlening van ProRail moet verbeteren en dat ProRail de tevredenheid van andere betrokkenen (decentrale overheden, reizigers etc.) blijft meten en meenemen in haar beleid. ProRail verhoogt daarnaast haar ambities op het gebied van veiligheid (o.a. het voorkomen van STS-passages) en het voorkomen van verstoringen.

ProRail heeft vanuit haar verantwoordelijkheid voor de verkeersleiding, be- en bijsturing en capaciteitsverdeling op het spoor een belangrijke rol bij het realiseren van een hoge punctualiteit. De punctualiteit voor het goederenvervoer gaat omhoog van 81% naar 82% (3 min). Net als met de NS, heb ik met ProRail afgesproken dat zij zich voor het reizigersverkeer inzet op het handhaven van de prestaties uit 2013. De ambities voor 2014 blijven daarmee op:

  • punctualiteit reizigersverkeer totaal (gehele net) 87% (3 min);

  • (aankomst)punctualiteit hoofdrailnet 93% (5 min);

  • (aankomst)punctualiteit regionale lijnen 93,1% (3 min);

  • geleverde treinpaden 98%.

Daarnaast stuurt ProRail gericht op het verbeteren van de punctualiteit op vijf lijnen, die op dit moment slecht presteren en/of een groot uitstralingseffect hebben op de rest van de dienstregeling. Het gaat om de volgende treinseries:

  • IC Lelystad–Vlissingen;

  • Sprinter Utrecht–Den Haag Centraal;

  • Sprinter Zwolle–Enschede;

  • Sprinters Arnhem–Doetinchem(–Winterswijk);

  • Fyra-ICE-Thalys, IC Den Haag HS–Brussel Zuid.

Nieuwe concessies vanaf 2015

De huidige prestatieafspraken met NS en ProRail hebben betrekking op de gemiddelde prestaties, voor alle reizigers en alle treinen of baanvakken, gemeten over het hele jaar. In de nieuwe concessies, die ik dit jaar zal afsluiten, wil ik meer onderscheid maken in deze afspraken bijvoorbeeld door de prestaties te differentiëren naar tijd en plaats. Dit sluit aan bij wat de reizigers in de praktijk beleven. Over de invulling van de nieuwe concessies overleg ik met de decentrale overheden, de consumentenorganisaties en de overige spoorpartijen. Zoals ik uw Kamer eerder heb gemeld (Kamerstuk 22 026, nr. 430), is mijn planning om eind eerste kwartaal 2014 de beide (concept-ontwerp) concessies voor advies te verzenden en tevens ter informatie aan uw Kamer te sturen. De ontwerpconcessies zullen vervolgens voor het zomerreces aan beide Kamers worden verstuurd voor de formele voorhang procedure.

Prestaties 2013

NS en ProRail informeren mij uiterlijk eind februari over de behaalde prestaties in 2013. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk daarna informeren over het behalen van de grenswaarden in 2013.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

De indicator reizigerspunctualiteit geeft weer voor welk percentage van de reizigers de treinreis is geslaagd. Dat wil zeggen dat de trein daadwerkelijk gereden heeft, minder dan vijf minuten vertraging bij aankomst had en de voor overstappers geplande aansluiting is gehaald.