Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329984 nr. 425

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 425 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 september 2013

Met deze brief geef ik gevolg aan mijn toezegging uit het AO van 6 maart 2013 (Kamerstuk 29 893, nr. 145) om de resultaten van de audit naar prestatiegerichte onderhoudscontracten voor het spoor aan uw Kamer toe te zenden.

In het voorjaar van 2013 heeft ProRail een audit uitgevoerd naar de situatie en de gang van zaken bij het aanbesteden van prestatiegericht onderhoud (bijlage 21). Naar aanleiding van de aanbevelingen in deze audit zijn ProRail en de spooraannemers BAM Rail, VolkerRail, Strukton Rail en ASSET Rail onder externe begeleiding met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot het door alle partijen ondertekende convenant «Prestatie Gericht Onderhoud Spoor – naar een toekomstbestendig model» (bijlage 32). Dit convenant vormt de basis voor de tussen betrokken partijen te maken afspraken inzake PGO 3.0. Een startnotitie vormt onderdeel van het convenant (bijlage 43). Toekomstige toetreders tot de markt voor spooronderhoud kunnen te allen tijde hieraan deelnemen en worden daarbij voorzien van alle relevante informatie.

Binnen de kaders van het convenant zal een door partijen ingestelde stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de moederbedrijven van de spooraannemers en de bestuurders van ProRail nadere afspraken maken en besluiten nemen. Deze stuurgroep stelt een programmaraad samen waaraan ProRail en de spooraannemers deelnemen en die een aantal in het convenant benoemde speerpunten moet realiseren om de PGO-systematiek te verbeteren en landelijk in te voeren.

Tenslotte heeft de Kamer in het kader van deze toezegging gevraagd inzicht te geven in de categorisering van spoorincidenten bij PGO-contracten. In bijlage 1 treft u een overzicht van de wijze waarop de onbeschikbaarheid van het spoor door ProRail wordt geregistreerd, waaronder als gevolg van storingen4.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
3

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
4

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.