Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329984 nr. 391

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 391 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2013

Conform het verzoek van uw Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu stuur ik u hierbij toe het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport «Trein met gevaarlijke stoffen rijdt rijweg uit in Groningen» van 24 januari 2013.

Zoals ik ook bij de beantwoording van de Kamervragen van de leden Hoogland en Van Dekken en De Boer (Aanhangsel Handelingen II, 2012/13, nr. 1511) – die ik tegelijkertijd met deze brief aan uw Kamer heb toegezonden – heb aangegeven, is de directe oorzaak van het incident, dat de feitelijke situatie met betrekking tot de wissels niet overeenkwam met de informatie zoals die aanwezig was bij het systeem van rijweginstelling van de treindienstleiding. Dit kon gebeuren doordat, als gevolg van een foute tekening bij werkzaamheden aan het emplacement, een wissel gespiegeld was aangesloten. Vervolgens is na uitvoering van de werkzaamheden nagelaten om een controle uit te voeren. Na de indienststelling van het emplacement is als gevolg van deze omstandigheden de trein met gevaarlijke stoffen naar een verkeerd spoor gestuurd. Door tijdig ingrijpen van de machinist kwam de trein tot stilstand zonder een andere trein of objecten te hebben geraakt.

In mijn brief aan uw Kamer van 30 januari 2013 (Kamerstuk 29 984, nr. 377) heb ik u onder meer het rapport van de Inspectie «Audit tekeningenbeheer ProRail» toegezonden. De uitkomst van dit onderzoek was dat het tekeningenbestand bij ProRail niet volledig up-to-date is. Deze uitkomst wordt door het incident in Groningen bevestigd.

ProRail is naar aanleiding van deze bevindingen gestart met het controleren alle tekeningen en deze zo nodig te corrigeren. De Inspectie zal dit de komende tijd blijven monitoren.

Omdat juist bij veranderingen in de spoorweginfrastructuur het van groot belang is dat met de juiste tekeningen wordt gewerkt, zal de Inspectie tevens een themaonderzoek uitvoeren naar het aanbestedingsproces bij wijzigingen in de spoorweginfrastructuur en de controle op veiligheidsgerelateerde tekeningen. Dit onderzoek zal naar verwachting in het najaar van 2013 worden opgeleverd.

Het rapport van de Inspectie is op 28 januari 2013 – derhalve vóór de aanscherping van de procedures – op de website van de Inspectie geplaatst. Het is niet ongebruikelijk dat de Inspectie rapporten direct op de website plaatst, zonder voorafgaande toezending aan uw Kamer. In dit geval is hiertoe overgegaan, gelet op het feit dat er geen sprake was van persoonlijk letsel, de materiële schade relatief gering was, alsmede het feit dat het incident in Groningen voor ProRail aanleiding is geweest om direct extra controles in te bouwen om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen.

Conform de nieuwe afspraken met betrekking tot de toezending van rapporten van de Inspectie aan uw Kamer, zou ook dit rapport zijn opgenomen in het maandelijkse overzicht van op de ILT website geplaatste rapporten dat begin maart voor het eerst wordt toegezonden.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus