Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329984 nr. 390

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 390 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 maart 2013

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft mij verzocht om toezending van de opzet van het vervolgonderzoek dat door de Inspectie Leefomgeving en Transport is gestart op basis van de Quick Scan Beheer onderhoud hoofdspoorweginfrastructuur ProRail.

Zoals aangegeven in mijn brief van 31 januari jl.1 gaat de inspectie vervolgonderzoek doen en nadere inspecties uitvoeren op basis van bovengenoemde Quick Scan. Hiermee wil de inspectie zich een oordeel vormen over de veilige berijdbaarheid in gebieden met PGO-contracten. Daarnaast wil de inspectie een beter beeld krijgen van de gegevens in het activaregister van ProRail en de wijze van overdracht van gegevens tussen ProRail en de spooraannemers. Ook gaat de inspectie de verbetermaatregelen beoordelen die ProRail heeft genomen om de PGO-contracten en de aansturing te verbeteren. ProRail heeft mij schriftelijk geïnformeerd omtrent haar ervaringen met de nieuwe PGO-contracten, onderbouwd met feiten en cijfers. Deze brief heb ik u toegestuurd bij de beantwoording van de Kamervragen over afspraken tussen spooraannemers over de prijs van onderhoud van het spoor.2 Deze analyse wordt door de inspectie beoordeeld.

Ik heb toegezegd uw Kamer over de resultaten van het vervolgonderzoek, dat naar verwachting dit najaar gereed is, te informeren. Uiteraard zal ik uw Kamer, indien daar aanleiding toe is, tussentijds op de hoogte stellen.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 29 984, nr. 377

X Noot
2

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, Aanhangsel 1429