Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329984 nr. 375

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 375 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2012

Mijn ambtsvoorgangers hebben bij verschillende gelegenheden met uw Kamer gesproken over het beloningsbeleid van NS. Hierbij heeft uw Kamer mij als aandeelhouder verzocht om het beloningsbeleid op een aantal punten te wijzigen. Conform de statuten is de raad van commissarissen van NS verzocht om aan de aandeelhouder een voorstel te doen voor een nieuw beloningsbeleid. Op verzoek van uw Kamer wil ik u hierbij informeren over het nieuwe beloningsbeleid van NS dat ik heb vastgesteld.

Voorstel raad van commissarissen NS

De raad van commissarissen van NS heeft het volgende voorstel gedaan:

  • Het beloningsmaximum in het nieuwe beloningsbeleid zal worden bepaald door twee arbeidsmarktreferentiegroepen: een (semi-)publieke groep die voor 60% meetelt en een private groep die voor 40% meetelt. Er zal niet langer met een internationale groep worden gewerkt.

  • Er zal een knock-out systeem worden geïntroduceerd. Dit houdt in dat wanneer de bestuurders minder dan 90% van de, ofwel publieke ofwel bedrijfseconomische, doelstellingen niet halen er geen variabele beloning over dat jaar zal worden toegekend. Met andere woorden: als minder dan 90% van de publieke doelstellingen zijn gehaald, maar de bedrijfseconomische doelstellingen zijn wel gehaald, dan wordt er geen enkele vorm van variabele beloning toegekend. En andersom.

  • De variabele beloning wordt voor 75% bepaald door publieke doelstellingen.

  • De variabele beloning wordt teruggebracht naar maximaal 20% van de vaste beloning.

Gevolgen van voorstel nieuw beloningsbeleid

Ten opzichte van het bestaande beloningsbeleid is het nieuwe beloningsbeleid rond de 35% gematigder, hoger dan de aanvankelijk gecommuniceerde 20% matiging ten opzichte van het huidige beloningsbeleid. Het huidige beloningsbeleid van NS laat nog de ruimte om een president-directeur te benoemen tegen een maximale totale beloning van ruim € 750.000. Door de verhoging van de weging van de publieke referentiegroep van 40% naar 60% daalt de maximaal haalbare totale beloning in het nieuwe beloningsbeleid naar € 499.000 (prijspeil 2012).

Het variabele aandeel in de totale beloning wordt in het nieuwe beleid meer dan gehalveerd (van 40 à 50% naar maximaal 20%) en in sterke mate gekoppeld aan publieke doelstellingen (voor 75%). Het voorstel van de raad van commissarissen ten aanzien van het knock-out criterium heeft tot gevolg dat de raad van commissarissen bij iedere significante verstoring, in welke vorm en met welke oorzaak dan ook, de mogelijkheid heeft om bestuurders geen enkele variabele beloning over dat jaar toe te kennen. Hiermee wordt een duidelijke bodem gelegd in het prestatieniveau dat van NS mag worden verwacht.

Ik ben van mening dat de raad van commissarissen van NS hiermee een passend antwoord heeft gegeven op mijn verzoeken en die van uw Kamer. NS is een grote en complexe onderneming die de helft van haar omzet in concurrentie realiseert. Ik acht het van belang dat het beloningsbeleid de raad van commissarissen in staat stelt om bestuurders te vinden met de juiste kennis en ervaring om een dergelijk bedrijf goed te leiden. Tegelijkertijd heeft NS een sterk publiek profiel en vervult zij met haar dienstverlening een sleutelrol in de bereikbaarheid van Nederland. Dat vereist dat de bestuurdersbeloningen gematigder zijn dan in het «reguliere» bedrijfsleven. Met dit nieuwe beloningsbeleid wordt het beloningsbeleid bij NS conform mijn wens en die van uw Kamer dan ook fors gematigd. Daarnaast wordt de hoogte van de variabele beloning in nog sterkere mate bepaald door de kwaliteit van de dienstverlening. Ik heb daarom ingestemd met dit voorstel, dat gaat gelden voor nieuw te benoemen bestuurders van NS.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over het beloningsbeleid voor NS.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem