Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329984 nr. 374

29 984 Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 374 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2012

Tijdens het notaoverleg over het eindrapport van de commissie Kuiken op 26 november 2012 (Kamerstuk 32 707, nr. 28) heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu toegezegd met de minister van Financiën in overleg te treden over het aandeelhouderschap van de Staat in NS en het al dan niet betrekken van deze kwestie bij de discussie over de spoorordening.

Mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu kan ik u informeren dat dit kabinet niet voornemens is om nu onderzoek te laten verrichten naar een (deel)privatisering van NV Nederlandse Spoorwegen. Zoals geschreven in het regeerakkoord is het het standpunt van dit kabinet dat door de ordening en de governance te verbeteren de belangrijke bijdragen die (o.m.) spoorbedrijven aan de welvaart en het welzijn in ons land leveren vergroot kunnen worden.

In het kader van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) is «structure follow strategy» het leidend principe. Over het concept van de Lange Termijn Spooragenda heeft de staatssecretaris van IenM u begin december een brief1 gezonden en een definitieve versie van de agenda kunt u komend voorjaar tegemoet zien. Het is daarom van belang eerst de strategische en operationele doelen van de Lange Termijn Spooragenda uit te werken en daarna het vraagstuk ten aanzien van de ordening op het spoor te behandelen. Hierbij zal onder meer onderzoek verricht worden naar de voor- en nadelen van verschillende ordeningsmodellen.

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 29 984, nr. 334