29 963 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 31 mei 2018

Hierbij bied ik u het rapport over de evaluatie van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) aan. Het is de derde evaluatie van de wet sinds de inwerkingtreding in 19991.

Het evaluatierapport gaat in op de algemene werking van de wet en daarnaast komen specifiek een aantal thema’s rond de wet aan de orde: de reikwijdte, de informed consent-vereiste, het functioneren van de medisch-ethische toetsingscommissie, de proefpersonenverzekering en het toezicht op de naleving van de wet.

Uit het evaluatieonderzoek komt naar voren dat de WMO een goede balans vindt tussen het beschermen van proefpersonen tegen de risico’s en bezwaren van wetenschappelijk onderzoek en de vooruitgang van de medische wetenschap. Met deze conclusie wordt de lijn doorgetrokken die ook in de vorige twee wetsevaluaties (2004 en 2012, Kamerstuk 29 963, nrs. 1 en 5) naar voren kwam.

Het streven is in het najaar een kabinetsstandpunt op het evaluatierapport aan uw Kamer aan te bieden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven