29 963 Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 februari 2015

De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) heeft, conform artikel 27 van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO), een zelfevaluatie opgesteld. Met inachtneming van artikel 39 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen stuur ik u deze toe1.

Uit de zelfevaluatie blijkt dat de CCMO naar tevredenheid functioneert en dat er geen directe aanleiding is tot aanpassingen. Ik onderschrijf de conclusies die de CCMO in het rapport trekt.

Wel heeft de CCMO een aantal wensen dat mogelijk bij kan dragen aan een verdere verbetering van het werkniveau. Deze wensen neem ik mee in de besprekingen die plaats vinden in het kader van de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe Europese verordening klinische proeven met geneesmiddelen. Over de verordening en de daarmee gepaard gaande veranderingen heb ik u eerder bij brief van 12 juni 2014 geïnformeerd (Kamerstuk 33 508, nr. 12). Ter voorbereiding van de implementatie van deze verordening worden momenteel gesprekken gevoerd met meerdere partijen, waaronder de CCMO.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven