29 949
Evaluatie VBTB

29 950
Interdepartementaal beleidsonderzoek: Regeldruk en controletoren

nr. 55
BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juli 2006

Bijgaand ontvangt u, zoals toegezegd in het algemeen overleg van 26 april 2006 (29 949, nr. 41), een notitie over aanpassing van de comptabele regelgeving1. De notitie bevat een beschrijving van voorstellen die leiden tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001. Deze voorstellen vloeien voort uit het kabinetsstandpunt over het IBO Regeldruk en controletoren en de overleggen die wij daarover hebben gevoerd. De voorstellen zijn daarnaast gebaseerd op evaluatieve gesprekken met de departementen.

Over de voorstellen heeft overleg met de Algemene Rekenkamer plaatsgevonden. De Algemene Rekenkamer kon zich in grote lijnen met de voorstellen verenigen. Een aandachtspunt voor de Algemene Rekenkamer is de verhouding tussen centrale regelgeving versus maatwerk. Hierover zal in het verdere traject nog nader overleg met de Algemene Rekenkamer plaatsvinden.

De voorstellen kunnen als volgt gecategoriseerd worden:

– voorstellen om de Comptabiliteitswet te moderniseren, zodat ontwikkelingen die de doelmatigheid bevorderen ook volgens de regels van de Comptabiliteitswet mogelijk zijn;

– voorstellen om de autorisatie- en verantwoordingsprocedure te stroomlijnen;

– voorstellen die moeten bijdragen tot een betere begrotingsbeheersing en bedrijfsvoering op de departementen. Hierbij zijn voorstellen om de departementen meer verantwoordelijkheid te geven voor het regelen van bedrijfsvoeringsaangelegenheden, voorstellen ter versterking van de control- en de auditfunctie en voorstellen die rechtstreeks volgen uit de besluitvorming over het IBO Regeldruk en controletoren.

Als uw Kamer kan instemmen met de voorstellen, zullen voorstellen tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 worden opgesteld. Deze wijzigingen in de Comptabiliteitswet 2001 zullen nogmaals aan de Algemene Rekenkamer worden voorgelegd.

De Minister van Financiën

G. Zalm


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven