Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201729924 nr. 149

29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Nr. 149 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 april 2017

Hierbij bied ik u aan het toezichtsrapport nummer 53 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de inzet van de hackbevoegdheid door de AIVD en de MIVD1. De CTIVD heeft hackoperaties onderzocht die zijn gestart in 2015 en waarin het daadwerkelijk binnendringen voor 17 maart 2016 is geslaagd. Het rapport bevat een geheime bijlage die gelijktijdig met het openbare rapport en deze brief wordt verzonden aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD). Daarin zijn overigens geen conclusies opgenomen die niet in het openbare deel staan.

De CTIVD constateert dat de AIVD en de MIVD bij de inzet van de bevoegdheid binnen te dringen in geautomatiseerde werken (kortweg hacken genoemd) doorgaans weloverwogen te werk gaan. De CTIVD stelt vast dat de diensten in het overgrote deel van de tientallen onderzochte hackoperaties in 2015 rechtmatig te werk zijn gegaan. Volgens de CTIVD zijn de diensten zich over het algemeen bewust van de ernstige inmenging in de rechten en de belangen van betrokkene(n) die de inzet van de bevoegdheid met zich mee kan brengen. De CTIVD constateert voorts dat hacken een effectieve bevoegdheid blijkt.

Wij onderschrijven de conclusies van de CTIVD en nemen maatregelen om de tekortkomingen in de toekomst te voorkomen. Alle aanbevelingen van de CTIVD worden overgenomen, zij het dat bewaartermijnen en het automatisch vastleggen en loggen in de nieuwe Wiv 20xx, die thans wordt behandeld door de Eerste Kamer, zijn geadresseerd en dus alsdan zullen worden geïmplementeerd.

De inzet van de hackbevoegdheid in de onderzoeksperiode heeft plaatsgevonden onder een wet die vanwege de technologische ontwikkelingen in toenemende mate gedateerd is geraakt. De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Kamerstuk 34 588) voorziet in een regelgevend kader dat de mogelijkheden, randvoorwaarden en waarborgen voor de hackbevoegdheid helder beschrijft. Dit kader zal de medewerkers van de AIVD en de MIVD ook in de toekomst houvast bieden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl