Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429924 nr. 113

29 924 Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Nr. 113 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2014

Het kabinet hecht, zoals bekend, groot belang aan verdergaande samenwerking tussen de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In het kader van deze samenwerking is in 2011 besloten tot de samenvoeging van de Sigint- en cyber-gerelateerde onderdelen in een nieuwe eenheid van en voor de AIVD en de MIVD. Deze eenheid ging op 15 juni als Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) van start. De MIVD en de AIVD werken op het gebied van Signals Intelligence al samen in de Nationale Sigint Organisatie (NSO). De NSO gaat samen met onderdelen van de AIVD en de MIVD in het nieuwe samenwerkingsverband op.

Om deze samenwerking mogelijk te maken zijn goede afspraken nodig. Deze afspraken zijn vastgelegd in een door ons ondertekend convenant, waarvan ik u bij dezen in kennis stel1. Het convenant zal, zoals gebruikelijk, tevens worden gepubliceerd in de Staatscourant. De afspraken zijn nodig om de aansturing van de JSCU te regelen met behoud van de politieke verantwoordelijkheid van de betrokken ministers en voor een doeltreffende en doelmatige taakuitvoering binnen de kader van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl