29 911 Bestrijding georganiseerde criminaliteit

Nr. 203 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 juni 2018

Hierbij stuur ik u het Jaarverslag RIEC-LIEC 2017 – resultaten van de 10 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC)1.

Terugkijkend op 2017 constateer ik dat de RIEC’s en het LIEC zich hebben ontwikkeld tot een belangrijke en onmisbare pijler in de integrale aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. De RIEC’s en het LIEC ondersteunen gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en andere belangrijke partners bij de geïntegreerde en bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Met het bijeen brengen van de overheidspartijen uit het strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en fiscaalrechtelijk domein wordt de slagkracht van de integrale aanpak vergroot.

Het zicht op ondermijnende criminaliteit bij bestuurders en uitvoerders bij alle partners is mede door toedoen van de RIEC’s en het LIEC verscherpt. De lokale, regionale en landelijke ondermijningsbeelden die door de RIEC’s en het LIEC worden opgesteld vormen daarbij een belangrijke basis. De beelden leiden tot meer lokaal bewustzijn, meer signalen en interventies, inzicht in de achterliggende gelegenheidsstructuren en een toename van samenwerking met private partijen en burgers.

Op hoofdlijnen is te zien dat de inspanning bij de ondersteuning van casussen door de RIEC’s ongeveer op hetzelfde niveau ligt als in 2016. De casussen draaiden met name om regionale thema’s en onderwerpen (42%) waaronder zorgfraude, vitale schakels en milieufraude, om witwassen en vastgoed-gerelateerde zaken (26%) en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) (12%).

Het verscherpte beeld van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit draagt bij aan een effectiever overheidsoptreden. Echter, het legt tevens zorgelijke effecten bloot zoals de impact van drugcriminaliteit op de maatschappij, risico’s voor het witwassen van crimineel verkregen vermogen, misbruik van sociale voorzieningen door criminele groepen en misbruik van kwetsbaren in de samenleving. Ook leidt een scherper zicht tot het bewustzijn dat de problematiek complexer en dieper geworteld in de samenleving is dan eerder gedacht. De aandacht zal daarom nog meer dan al gebeurt, worden gericht op het aanpakken van vitale schakels en gelegenheidsstructuren die deze vorm van criminaliteit mogelijk maken en bevorderen. Dat betekent dat bij de aanpak meer gebruik zal worden gemaakt van specialistische kennis en expertise, maar ook meer inzet bij het verhogen van de alertheid bij overheden, private partijen en burgers op signalen die kunnen duiden op georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Juist bij het vergroten van die bewustwording speelt het LIEC/RIEC-stelsel een cruciale rol.

De versterking van de aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit is een belangrijke missie van dit kabinet. Ondanks het vele goede werk en de intensiveringen van de afgelopen jaren in het voorkomen, verstoren, opsporen en vervolgen, vergt het duurzaam reduceren van de ernst en omvang van deze problematiek de komende jaren nog een aanzienlijke inspanning. Verdere versterking en verbreding van de aanpak is nodig. De RIEC’s en het LIEC blijven daarbij een onmisbare rol vervullen.

Over de stand van zaken van de in het regeerakkoord aangekondigde versterking van de aanpak informeer ik uw Kamer separaat.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven