29 893 Veiligheid van het railvervoer

Nr. 156 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 september 2013

Hierbij bied ik u ter informatie het door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgestelde «Jaarverslag van de Nederlandse Autoriteit voor Spoorveiligheid» aan. Het opstellen van dit jaarverslag over de ontwikkeling van de veiligheid op het spoor dat naar de European Railway Agency (ERA) wordt verstuurd is een verplichting die volgt uit de Europese Spoorwegveiligheidsrichtlijn1.

De in dit rapport beschreven bevindingen en conclusies over het rapportagejaar 2012 stemmen overeen met het op 28 juni 2013 naar uw Kamer gestuurde rapport «Railveiligheidsindicatoren 2012» van de Inspectie Leefomgeving en Transport2. Zoals daarin aangegeven zijn de gepresenteerde ontwikkelingen over 2012 in hoge mate bepaald door het incident bij Amsterdam Westerpark op 21 april 2012.

In aanvulling op de al in het rapport «Railveiligheidsindicatoren 2012» beschreven ontwikkelingen bevat dit rapport voor de ERA feitelijke informatie over aanpassingen in wet- en regelgeving, de ontwikkeling van veiligheidscertificering en veiligheidsvergunningen.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Richtlijn 2004/49/EG, artikel 18, lid a.

X Noot
2

kamerstuk 29 893, nr. 149

Naar boven