29 893 Veiligheid van het railvervoer

Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 mei 2010

De vaste commissie van Verkeer en Waterstaat heeft mij per brief d.d. 14 april 2010 (2010Z06619/2010D18484) verzocht om op zo kort mogelijke termijn de toezeggingen gestand te doen die ik gedaan heb tijdens het algemeen overleg Spoor d.d. 9 februari 2010 (kamerstuk 29 893, nr. 99). Ik wil u via deze brief informeren over de stand van zaken van de betreffende toezeggingen.

De eerste toezegging die ik gedaan heb tijdens het algemeen overleg Spoor van 9 februari had betrekking op de seinopstelling geel-geel-rood. Ondanks dat er mijns inziens geen sprake is van onwettigheid, zal ik om iedere onduidelijkheid te voorkomen de wettekst aanpassen. Ik zal deze verduidelijking doorvoeren bij de wijziging van de Regeling spoorverkeer. Deze regeling zal uiterlijk juni 2010 gewijzigd zijn. Ik ga er van uit dat ik middels bovenstaande aankondiging invulling heb gegeven aan de gedane toezegging.

Ten tweede, heb ik toegezegd de Kamer over een half jaar te informeren over de evaluatie van de implementatie van de maatregelen die genomen zijn naar aanleiding van een ontsporing van een lege reizigerstrein te Zwolle d.d. 16 januari. Momenteel zijn ProRail en aannemers bezig de maatregelen te implementeren. Zodra deze geïmplementeerd zijn, zal er een evaluatierapport worden opgesteld door Inspectie van Verkeer en Waterstaat.

De derde toezegging had betrekking op de belangrijkste procedures die gehanteerd worden bij het onderhoud aan het spoor in het kader van de kwaliteitsbewaking. Deze brief (VenW\DGMo-2010\4926) heb ik gelijktijdig aan de Kamer gestuurd, waarmee ik mijns inziens invulling heb gegeven aan deze toezegging.

Ten vierde, heb ik toegezegd de resultaten van de vervolgproef «Elke tien minuten een trein» naar de Kamer te sturen. De vervolgproef is door de spoorsector gepland in week 36 tot en met 39 (september 2010). De resultaten van de vervolgproef zal ik naar verwachting medio december 2010 aan uw Kamer versturen.

Ook heb ik de toezegging gedaan gedurende het overleg van 9 februari dat over de proef met dichtligtijden de Kamer vóór de zomer van 2010 zal worden geïnformeerd. Ik krijg de conceptresultaten van deze proef eind mei 2010 van ProRail, waardoor ik in juni 2010 de Kamer kan informeren over deze proef.

Ten slotte, heb ik twee toezeggingen gedaan met betrekking tot snelheidsverhoging spoor naar 160 km/u en eventuele gevolgen ten aanzien van slijtage en energieverbruik. Ik ben nog in afwachting van de brief van de spoorsector over snelheidsverhoging naar 160 km/u, maar ik verwacht deze op korte termijn. Hierdoor zal ik conform afspraak uiterlijk juni 2010 gestand hebben gedaan aan beide toezeggingen.

Ik hoop hiermee uw Kamer voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Naar boven