29 845
Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/577/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken (PbEG L 196)

nr. 4
OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET VOORSTEL VAN WET EN VAN DE MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOORZOVER NADIEN GEWIJZIGD

VOORSTEL VAN WET

1. In artikel I ontbrak onderdeel c in artikel 552mm, eerste lid, en luidde onderdeel b:

b. reeds uit anderen hoofde een beslissing is genomen tot inbeslagneming van het voorwerp waarop het bevel betrekking heeft;

2. In artikel I ontbrak in artikel 552nn, zesde lid, het woord «onverwijld».

3. In artikel 1 bevatte artikel 552pp, tweede lid, een tweede volzin die luidde:

Artikel 119 is van overeenkomstige toepassing.

MEMORIE VAN TOELICHTING

1. In de toelichting op artikel 552tt luidde de derde volzin:

Hij kan hierbij onder andere gebruik maken van het Europees justitieel netwerk, een netwerk van magistraten in alle lidstaten die gemakkelijk met elkaar informatie kunnen uitwisselen.

2. In de toelichting op artikel 552mm luidde de eerste alinea:

Naast weigering van de erkenning en tenuitvoerlegging, kan deze ook in bepaalde, limitatief opgesomde gevallen tot nader order worden opgeschort. Dit kan bijvoorbeeld indien een lopend opsporingsonderzoek zou worden geschaad wanneer het voorwerp waarop het bevel betrekking heeft in beslag zou worden genomen. Ook kan de tenuitvoerlegging worden opgeschort indien het voorwerp al uit ander hoofde in beslag is genomen, bijvoorbeeld omdat in het kader van een Nederland lopend opsporingsonderzoek het voorwerp reeds in beslag is genomen. Maar het kan ook gaan om civiel beslag dat op het voorwerp is gelegd.

3. In de toelichting op artikel 552nn, zesde lid, ontbrak het woord «onverwijld».

4. In de tweede alinea van de toelichting op artikel 522pp ontbrak de zin: Immers ingevolge het voorgestelde artikel 552nn, eerste lid, zijn de regels van de derde afdeling van Titel IV van het Eerste Boek van toepassing.

5. In de transponeringstabel werd bij artikel 2, onderdeel a, verwezen naar artikel 552jj, derde lid.

6. In de transponeringstabel werd bij artikel 2, onderdeel b, verwezen naar artikel 552rr, tweede lid.

7. In de transponeringstabel ontbrak bij artikel 4, eerste lid, de verwijzing naar het eerste lid van artikel 552tt.

8. In de transponeringstabel werd bij artikel 8, eerste lid, onderdeel c, verwezen naar artikel 552mm, eerste lid, onder b.

Naar boven