29 835
Wet ambulancezorg

nr. 20
GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ARIB C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 15

Ontvangen 23 maart 2006

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Onze Minister stelt bij ministeriële regeling eisen vast waaraan de ambulancezorg moet voldoen. De eisen kunnen per regio verschillen.

2. In het tweede lid wordt «Het programma van eisen heeft» vervangen door: De eisen worden telkens na vier jaar geactualiseerd en hebben.

3. In het derde lid wordt «het programma van eisen» vervangen door: de eisen of een wijziging daarvan.

4. In het vierde lid wordt «het programma van eisen» vervangen door: de eisen.

II

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder a, wordt «het voor de betrokken regio vastgestelde plan van eisen» vervangen door: de voor de betrokken regio vastgestelde eisen.

2. Na het derde lid worden twee nieuwe leden ingevoegd, luidende:

3a. Een Regionale Ambulancevoorziening voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 4.

3b. Onze Minister vergelijkt tweejaarlijks de Regionale Ambulancevoorzieningen onderling met betrekking tot de wijze waarop zij aan de eisen voldoen.

3. Het vierde lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. de Regionale Ambulancevoorziening niet meer aan de krachtens artikel 4 vastgestelde eisen voldoet dan wel de voorschriften of beperkingen niet in acht neemt.

III

Artikel 6 komt te luiden:

Artikel 6

De vergunning, bedoeld in artikel 3, geldt voor onbepaalde tijd.

IV

Aan artikel 10 wordt toegevoegd: met uitzondering van artikel 6.

V

In artikel 14 wordt «de artikelen 7, 9, 10 en 11» vervangen door: de artikelen 5, lid 3a, 7, 9, 10 en 11.

Toelichting

De acute zorg leent zich naar aard van deze zorg niet voor marktwerking. Er is immers veelal geen tijd om te kiezen voor de patiënt, die moet zo snel mogelijk adequate zorg krijgen. Marktprikkels zijn een goed middel om de zorgaanbieder te dwingen tot de beste prijs/kwaliteitsverhouding van hun zorgaanbod. Bij het ontbreken daarvan moeten andere prikkels aanwezig zijn, opdat er ook in de ambulancezorg de beste prestatie wordt geleverd tegen een scherpe prijs. Het wetsvoorstel zoekt de stimulans in aanbesteding: concurrentie om de markt. Dit is onwenselijk, kwalitatief hoge ambulancezorg vergt investeringen in materieel, processen en personeel. Concurrentie om de markt kan tot gevolg hebben dat met name in het tweede deel van de vergunningstermijn de investeringen in materieel, systemen en personeel afnemen en innovaties en kwaliteitsverhoging daardoor vertragen dan wel achterwege blijven. De weg van de aanbesteding doet nogal gekunsteld aan en zal onzes inziens niet het optimale resultaat opleveren.

Dit amendement verkiest het instrument van de maatstafconcurrentie. De ambulanceaanbieders worden in een doorlopend proces met elkaar vergeleken op de prestaties van het zorgaanbod en de prijsstelling. Voor de minst presterende ambulanceaanbieders kan dat betekenen dat zij wel voldoen aan het programma van eisen, maar veel minder presteren dan de andere aanbieders. Aanscherping van het programma van eisen op basis van de maatstafconcurrentie zorgt ervoor dat ook deze zorgaanbieders geprikkeld blijven om voor hun cliënten de beste prijs/kwaliteitsverhouding te leveren.

Arib

Koşer Kaya

Schippers

Naar boven