Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629834 nr. 18

29 834
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken

nr. 18
AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT

Ontvangen 12 april 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 5.8, vierde lid, na de eerste volzin een volzin ingevoegd, luidende:

Indien het verzoek het verplaatsen van kabels betreft gaat de aanbieder zo snel mogelijk over tot de gevraagde verplaatsing, doch niet later dan zestien weken nadat een plaats waar de kabels kunnen worden gelegd beschikbaar is gekomen.

Toelichting

De termijn van zestien weken na ontvangst van het verzoek is niet redelijk in situaties waarin het zoeken van een andere locatie tijd vergt. Dan is de zestien weken termijn redelijk vanaf het beschikbaar komen van de locatie.

Aptroot