Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629834 nr. 17

29 834
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken

nr. 17
AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT

Ontvangen 12 april 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel B, wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 5.8 wordt, onder vernummering van de overige leden van het artikel, na het tweede lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:

3. Indien binnen vijf jaar na een verzoek tot het nemen van maatregelen op grond van het eerste of tweede lid opnieuw een verzoek wordt gedaan door degene op wie de gedoogplicht rust, komen de daarmee verbonden kosten voor rekening van degene op wie de gedoogplicht rust.

II

In artikel 5.9, vierde lid, wordt «artikel 5.8, vijfde en zesde lid» vervangen door: artikel 5.8, zesde en zevende lid.

Toelichting

Dit amendement voorkomt dat verzoeken kort op elkaar volgen en zo onredelijke kosten veroorzaken. Het dwingt de gedoogplichtige rekening te houden met de belangen van derden door een goede planning voor een wat langere termijn.

Aptroot