Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629834 nr. 15

29 834
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT

Ontvangen 12 april 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 5.2, zevende lid, vervangen door:

7. Op verzoek van degene op wie de gedoogplicht rust, maakt de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk ter uitvoering van het zesde lid, onder b, gebruik van ondergrondse voorzieningen, die door degene op wie de gedoogplicht rust of een derde tegen een marktconforme prijs ter beschikking wordt gesteld, tenzij de aanbieder ingeval artikel 5.16 van toepassing is, aannemelijk kan maken dat medegebruik als bedoeld in artikel 5.13 op technische of economische gronden niet haalbaar is.

Toelichting

Medegebruik is een goede zaak indien het de verschillende partijen economisch voordeel oplevert en werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande (over)last beperkt. Het belang van de aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, de technische en economische haalbaarheid, moet echter worden meegewogen. Medegebruik van mantelbuizen moet niet worden afgedwongen indien het de economische haalbaarheid schaadt.

Aptroot