Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629834 nr. 14

29 834
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID APTROOT

Ontvangen 12 april 2006

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

I

In onderdeel B wordt in artikel 5.2, onder vernummering van de overige leden van het artikel, na het zesde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:

7. Door wijziging van de bestemming van hetgeen waarin, waarop, waarboven of waaraan de kabels zijn aangelegd wordt geen verandering teweeggebracht ten aanzien van de verplichting om de instandhouding of opruiming van kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk te gedogen.

II

In onderdeel F wordt «artikel 5.2, achtste lid» vervangen door: artikel 5.2, negende lid.

Toelichting

Het is redelijk dat tegenover het feit dat kabels geen verandering teweegbrengen in de bestemming ook wordt geregeld dat bestemmingswijziging geen verandering teweegbrengt in de gedoogplicht. Indien na een bestemmingswijziging gebouwen worden opgericht of de uitvoering van werken noodzakelijk zijn dan is artikel 5.8 van toepassing.

Aptroot