Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2005-200629834 nr. 10

29 834
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van openbare elektronische communicatienetwerken

nr. 10
NADER RAPPORT

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Hieronder is opgenomen het nader rapport inzake de tweede nota van wijziging d.d. 27 september 2005, aangeboden aan de Koningin door de minister van Economische Zaken.

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 2 mei 2005, nr. 05.001690, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State zijn advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 14 juli 2005, nr. W10.05.0162/II, bied ik U hierbij aan.

De nota van wijziging geeft de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen; de redactionele opmerkingen zijn verwerkt. Van deze gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om in de toelichting in te gaan op fiscale gevolgen en het overleg dat gevoerd wordt met het kadaster en de marktpartijen over de financiële gevolgen van de kadastrale registratie. Tevens zijn nog enkele wijzigingen die betrekking hebben op de Telecommunicatiewet zelf aan de nota van wijziging toegevoegd. Deze wijzigingen zijn van ondergeschikte aard.

Ik moge U verzoeken de hierbij gevoegde gewijzigde nota van wijziging en de gewijzigde toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst