Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201429826 nr. 59

29 826 Industriebeleid

Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2014

Graag bied het Kabinet u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Europese Zaken van 28 maart 2014 inzake de brief van het lid van het Europees Parlement de heer L. Van Nistelrooij aan Eurocommissaris Hahn betreffende steun uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (EUSF) voor Zeeland vanwege het faillissement van Thermphos BV1. In de brief roept de heer van Nistelrooij onder andere op om breder te kijken naar toegang tot het EUSF in het kader van de hervormingen van de huidige EUSF-verordening, zodat steun voor Thermphos uit het EUSF mogelijk zou worden.

De Commissie bracht eind 2011 al een mededeling uit om het EUSF in het kader van het Meerjarig Financieel Kader 2014–2020 te hervormen. Uw Kamer is over dit voorstel en de Nederlandse inzet geïnformeerd in het BNC fiche «Mededeling toekomst solidariteitsfonds», Kamerstuk 22 112, nr. 1261, d.d. 15 november 2011. De onderhandelingen over een nieuwe verordening van het EUSF zijn inmiddels zo goed als afgerond. Op 16 april jl. heeft het Europees Parlement ingestemd met deze nieuwe verordening en zal vervolgens als hamerpunt voorliggen op de Ecofin Raad van 6 mei a.s. Nederland heeft met de nieuwe verordening ingestemd, onder andere omdat de reikwijdte niet verbreed is. Het EUSF is uitsluitend bedoeld voor het herstellen van schade die het gevolg is van natuurrampen binnen de EU (met een minimale schadeomvang van 0,6% BNI of 3 miljard euro) of, bij uitzondering, voor buitengewone regionale rampen binnen de EU of natuurrampen in buurlanden van de EU. Het faillissement van Thermphos B.V. voldoet ons inziens niet aan deze voorwaarden.

Daarnaast meld het Kabinet dat er eerdere gesprekken zijn geweest met de Europese Commissie over Thermphos. De Minister van Economische Zaken heeft op 4 november 2013 per brief aan uw Kamer de uitkomsten van het overleg met de Europese Commissie over een financiële bijdrage gemeld (Kamerstuk 29 826, nr. 57). Hierin is aangegeven dat er geen mogelijkheden bestonden voor een financiële bijdrage voor de opruimingskosten. De Europese Commissie was wel bereid om te kijken naar mogelijkheden om een duurzame doorstart te steunen. Door het ontbreken van een duurzame doorstart van Thermphos zijn de mogelijkheden voor steun vanuit de Europese Commissie en Europese Investeringsbank niet meer aan de orde gekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer