29 826 Industriebeleid

29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 105 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2018

Eind 2017 heb ik u geïnformeerd over de ondertekening van de financiële overeenkomst Thermphos1, en op 12 maart jongstleden over de voortgang met betrekking tot de Samenwerkingsovereenkomst2. Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Thermphos. De overeenkomst is bij deze brief gevoegd3.

In de Samenwerkingsovereenkomst hebben de drie financierende partijen, het Rijk, de provincie Zeeland en het havenbedrijf Zeeland Seaports, en Van Citters Beheer B.V. als uitvoerende organisatie onderling afspraken gemaakt hoe zij willen samenwerken tijdens de sanering van het voormalige Thermphosterrein. Hierbij is rekening gehouden met de wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden. Naast de onderlinge afspraken hebben de drie financierende partijen in de Samenwerkingsovereenkomst ook afspraken opgenomen met de uitvoeringsorganisatie die de sanering uitvoert.

De afspraken in de Samenwerkingsovereenkomst bieden een goede structuur voor de onderlinge samenwerking bij de sanering van het terrein en de gebouwen op het voormalige Thermphosterrein in Zeeland.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 29 826, nr. 93

X Noot
2

Kamerstuk 29 383, nr. 294

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven