Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-200529822 nr. 6

29 822
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg (herstel van enige onvolkomenheden)

nr. 6
NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 9 november 2004

Het wetsvoorstel wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel I, onderdeel M, komt te luiden:

M

Artikel 77, onderdeel K, komt te luiden:

K. In artikel 265, eerste lid, wordt «254, vierde lid» vervangen door: 254, vijfde lid. In het tweede lid van artikel 265 wordt «het hulpverleningsplan» vervangen door: het plan, bedoeld in artikel 13, derde lid, van de Wet op de jeugdzorg.

B. In artikel I wordt na onderdeel Y een onderdeel Ya ingevoegd, luidende:

Ya

In artikel 104, eerste lid, wordt «de voogdij of de ondertoezichtstelling» vervangen door: de voogdij, de ondertoezichtstelling of de taken bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder c en d.

Toelichting

Voorgesteld wordt nog een tweetal na de indiening van het wetsvoorstel gebleken onvolkomenheden te herstellen. Zij zijn reeds toegelicht onder I. Algemeen van de nota naar aanleiding van het verslag.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner