Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229817 nr. 74

29 817 Sociale werkvoorziening

Nr. 74 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2011

Hierbij bied ik u op verzoek van de Kamer mijn schriftelijke reactie ten aanzien van vragen met betrekking tot de Wsw. Het gaat daarbij allereerst om de invoering van een plaatsingsstop bij het sw-bedrijf Haeghe Groep en het niet verlengen van tijdelijke contracten bij sw-bedrijf Baanstede. Maar als eerste ga ik in op het verzoek inzicht te geven in op welke plekken sociale werkplaatsen worden gesloten en waar die verloren gaan.

Rol van het Rijk

Ten aanzien van de rol van het Rijk en gemeenten roep ik in herinnering wat ik hierover heb gezegd bij gelegenheid van eerdere debatten met uw kamer. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is een gedecentraliseerde regeling, waarbij het Rijk stuurt op hoofdlijnen. Mijn verantwoordelijkheid inzake de Wsw strekt tot het verdelen van een landelijk bepaalde taakstelling met bijbehorend budget. Gemeenten ontvangen jaarlijks een toekenning voor de Wsw. Daarin is opgenomen het minimum aantal te realiseren Wsw-plekken met het daarbij behorende budget. Het is aan de gemeente deze toegekende plekken te realiseren. Indien gemeenten dit taakstellend aantal Wsw-plekken niet realiseren, worden de middelen voor de niet gerealiseerde plekken teruggevorderd. Op welke wijze gemeenten dit doen en hoe zij het werk voor Wsw-geïndiceerden organiseren, is expliciet een bevoegdheid van gemeenten. Het is niet aan mij me daarin te mengen of daarover uitspraken te doen. Gemeenten verantwoorden zich over het realiseren van het aantal Wsw-plekken, niet over de wijze van inrichting. Ik kan u derhalve geen overzicht bieden van de concrete maatregelen van individuele sw-bedrijven.

Plaatsingsstop Haeghe Groep

De Haeghe Groep is het sw-bedrijf van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag heeft voor 2011 een taakstelling toebedeeld gekregen van 1974 plekken. Ik heb navraag gedaan over de invoering van een plaatsingsstop. Op grond van de ontvangen informatie begrijp ik het volgende. De gemeente Den Haag heeft in voorgaande jaren meer plekken weten te realiseren, dan zij op basis van de taakstelling verplicht is. De gemeente heeft binnen de gemeentelijke beleidsvrijheid besloten, gelet op de beschikbare middelen in 2011, het aantal bovenformatieve plekken te laten dalen tot het niveau van de taakstelling. De gemeente verwacht met de plaatsingsstop dat in februari 2012 de overrealisatie teruggebracht zal zijn tot de landelijk vastgestelde taakstelling.

Niet verlengen tijdelijke aanstellingen Baanstede

Baanstede is het sw-bedrijf voor de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. Op grond van informatie die ik van Baanstede heb ontvangen begrijp ik dat ook Baanstede in 2010 een kleine bovenformatieve realisatie kende. Het niet verlengen van tijdelijke aanstellingen betreft een beleidskeuze van de bij Baanstede aangesloten gemeenten. Deze gemeenten ontvangen middelen om de aan deze gemeenten gegeven taakstelling voor het realiseren van Wsw-arbeidsplaatsen te voldoen. Indien deze taakstelling niet zou worden gerealiseerd, worden de teveel ontvangen middelen teruggevorderd.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom