29 817 Sociale werkvoorziening

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juni 2010

De toezichthouder IWI heeft onderzoek gedaan naar de arbeidsontwikkeling in de Wsw wat heeft geleid tot de rapportage «Arbeidsontwikkeling Wsw in beeld». Hierbij bied ik u de rapportage aan.1

Ik constateer dat de sw-sector op de goede weg is in de ontwikkeling van productiebedrijf naar arbeidsontwikkelbedrijf en in het verbeteren van de arbeidsontwikkeling van de individuele werknemer. Echter, er dient ook nog veel te gebeuren m.b.t. de arbeidsontwikkeling van de werknemer in de Wsw.

Zo concludeert de Inspectie in haar onderzoek dat sw-bedrijven actief bezig zijn om de voorwaarden in te vullen die de omschakeling naar arbeidsontwikkelbedrijf mogelijk maken. Organisatorische en culturele aspecten binnen de sw-organisaties, zoals vervanging van technisch door agogisch geschoold begeleidend personeel en verlies aan continuïteit door verloop van goed geschoold personeel op sleutelfuncties maken het proces wel intensief. Concluderend is de Inspectie van mening dat er een actievere rol van gemeenten en een nauwere samenwerking met sw-bedrijven nodig is.

Het in dit rapport geschetste beeld en de ontwikkelingen sluiten aan op het al bestaande beeld van de sector. De sw-bedrijven zijn al langere tijd bezig zich van een productiegericht bedrijf om te vormen naar een arbeidsontwikkelbedrijf. In deze wijziging van bedrijfsstructuur en -cultuur, is ook veel meer aandacht voor de arbeidsontwikkeling van de doelgroep. Deze omslag is erkend als een belangrijke ontwikkeling en de pilot «het stimuleren van de omslag van sw-bedrijven naar arbeidsontwikkelbedrijven» is hier het directe gevolg van. Het in deze pilot te verrichten onderzoek zal – net als in de andere pilots – worden uitgevoerd door monitoring en evaluatie van de deelnemende projecten, in relatie tot het thema waarbinnen het project valt en in breder maatschappelijk opzicht. De arbeidsontwikkeling van de werknemers beslaat in de pilot van de omslag van de sw-bedrijven in elk geval een wezenlijk onderdeel.

Ik acht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven