29 817 Sociale werkvoorziening

Nr. 130 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 december 2013

In mijn brief van 16 januari jl. (Kamerstuk 29 817, nr. 100) over de veiligheid bij bedrijven in de sociale werkvoorziening (SW) heb ik toegezegd de resultaten van (nieuwe) inspecties in deze sector aan uw Kamer te zenden zodra deze beschikbaar zijn. Met deze brief voldoe ik aan deze toezegging.

In de bijlage vindt u de factsheet «arbo-inspecties in de sociale werkvoorziening 2012»1. In dit project is risicogericht geïnspecteerd en lag het accent op de verplichtingen met betrekking tot toezicht en machineveiligheid. De inspecties vonden plaats bij bedrijven waar eerder overtredingen zijn geconstateerd en bij bedrijven waarover de afgelopen drie jaar klachten bij de Inspectie SZW zijn binnengekomen en/of waar zich ongevallen hebben voorgedaan.

Uit de factsheet blijkt dat in 2012 het aantal gemelde (ernstige) ongevallen licht is gestegen naar 16 (13 in 2011, 22 in 2010). Verder zijn op ongeveer tweederde van de geïnspecteerde locaties overtredingen geconstateerd. Het ging hierbij veelal om onvoldoende deskundig toezicht en onveilige machines.

Juist kwetsbare werknemers in de SW sector dienen veilig en gezond te kunnen werken. Ik vind daarom dat SW bedrijven, in het bijzonder de groep die achterblijft, meer kunnen en moeten doen om dit te realiseren. Vooral de organisatie en uitvoering van het interne toezicht moet beter. Daarnaast moet er meer aandacht worden besteed aan het veilig werken met machines.

Ik constateer ook positieve ontwikkelingen. Zoals ik ook meldde in mijn brief van 16 januari jl. zijn de inspectieresultaten in de SW sector de afgelopen jaren – in algemene zin – verbeterd, blijken de sociale partners zeer actief op het terrein van arbeidsomstandigheden en besteedt de sector gericht aandacht aan de aanbevelingen van de Inspectie SZW.

Ik concludeer dat het niveau van gezond en veilig werken in de SW sector in het algemeen voldoende is. Ik vind ook dat verbeteringen nodig zijn, in het bijzonder bij de selecte groep bedrijven die achterblijft. Ik ben blij dat de sector aanknopingspunten ziet om de bedrijven, de achterblijvers in het bijzonder, te ondersteunen om gezonder en veiliger te werken.

De Inspectie SZW blijft de SW sector kritisch volgen, met nadruk op die bedrijven die ondermaats presteren. Zij worden opnieuw geïnspecteerd en waar nodig wordt streng gehandhaafd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven