Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329817 nr. 120

29 817 Sociale werkvoorziening

Nr. 120 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN WEYENBERG

Voorgesteld 5 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Participatiewet voorzien wordt in een geleidelijke afbouw van het aantal arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening;

overwegende dat via een quotum – gekoppeld aan de Participatiewet – eveneens wordt voorzien in de verplichting voor werkgevers om in de toekomst meer functies te laten vervullen door mensen met een arbeidshandicap;

van mening dat het van belang is dat in voldoende mate en voldoende tempo functies voor arbeidsgehandicapten beschikbaar komen;

verzoekt de regering, na inwerkingtreding van de Participatiewet het evenwicht tussen bedoelde uitstroom en de instroom in de markt- en premiegesubsidieerde en collectieve sectoren, alsook in beschut werk, jaarlijks te monitoren en de Kamer over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Van Weyenberg